Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig vedtak for Bybanen til Fyllingsdalen

Bystyret har vedtatt planene for samtlige delstrekninger til Bybanen til Fyllingsdalen.

Bystyrets vedtak er i hovedsak i tråd med byrådets anbefaling og revidert planforslag fra Plan- og bygningsetaten. Raskest oppsummering av hovedtrekkene kan du lese i omtalen fra byrådet.

Om bystyrets vedtak

Merk at for endelig detaljering av hvert enkelt vedtak, se protokoll som legges ut i BKSAK (bak lenkene under) noen dager etter møtet. Sakene:

 • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten - detaljreguleringsplan
  Innstillingen ble vedtatt, men med endret dato i punkt 1B til: "Tilhørende bestemmelser datert 19.05. 2017".
  Les dokumentene i saken

 • Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad - områdereguleringsplan
  Flertallet i bystyret støtter innstillingen, men har vedtatt noen endringer i vedtaket i tråd med samlenotat fra byråden datert 20. juni. Blant annet gjelder det en presisering for rigg-området i parsellhagen om at en geoteknisk rapport skal dokumentere grunnforhold og eventuelle krav til sikring.
  Og i merknaden der bystyret forutsetter at rapporten om skredfare og sikring er kvalitetssikret, er det lagt til en presisering om at det skal utføres grundige grunnundersøkelser.
  Les dokumentene i saken

 • Delstrekning 2: Mindemyren - detaljreguleringsplan
  Innstillingen ble vedtatt, men med endret dato i punkt 1B til 19.05. I tillegg vedtok bystyret en ny merknad:
  "Ved åpning av kanalen på Bybanens delstrekning 2 er det inne i planen at man skal tilstrebe å gjøre den levelig for fisk. Dette er også en mulighet for å gjøre dette vassdraget anadromt igjen, noe som vil være et godt tiltak for Bergens sjøaurebestand. Vi ønsker at det utredes og tilstrebes at Fjøsangerbekken og kanalen åpnes fra sjø til elv i dette arbeidet."
  Les dokumentene i saken

 • Delstrekning 3: Mindemyren-Fyllingsdalen - områdereguleringsplan
  Bystyret vedtok innstillingen, men med endret dato i punkt 1B til 19.05, samt tilføyelser i 1Bi om at det skal bygges lokk over depotet for oppstillingsplasser, teknisk rom og fasiliteter for ansatte (se tilleggsnotat II fra byråden datert 1. juni).
  I tillegg vedtok bystyret en ny merknad: "Tunnelen gjennom fjellmassivet vil gi mulighet til å skaffe ny informasjon og nye data som gjelder geologi, bergartstyper og sprekker i fjellet og i hvilken grad disse er i stand til å la væske passere. Dette er viktig geologisk informasjon som vil kunne gi svar på hvorvidt det er fremtidig potensial for energiutnyttelse. Bystyret ber på dette grunnlag Hordaland fylkeskommune om å invitere forskningsmiljø til å besøke tunnelen når den skal drives."
  Les dokumentene i saken