Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.

Noen hovedkonklusjoner i tiltaksutredningen er at:

  • Risikoen for overskridelser av grenseverdiene for NO2 vil reduseres betydelig fram mot 2021
  • For PM10 og PM2.5 forventes det lite endring i nivåene fram mot 2021, uten ytterligere tiltak.
  • Årsmiddelverdiene og døgnmiddelverdiene for PM10 ligger godt under grenseverdiene, med unntak av rundt enkelte tunnelmunninger.
  • Årsmiddelverdiene for PM2.5 ligger godt under grenseverdien. Forurensingsforskriften utløser derfor ikke krav om tiltak for å få ned PM2.5 nivåene.
  • Reduksjoner i vedfyringsutslippene kan bidra til færre dager med døgnmidler over helsemyndighetenes anbefaling (luftkvalitetskriteriene). Det er først og fremst på dager med inversjon at vedfyringsutslippene vil bidra til høye PM2.5 nivåer.

For flere detaljer, les saksutredningen.

- Attraktiv kollektivtransport

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tillleggsforslag:

"Kollektivtransporten må være konkurransedyktig og et attraktivt alternativ. Det jobbes videre med å etablere kollektivfelt på de store innfartsårene til Bergen."

I tillegg vedtok bystyret at punkt 10 i tiltaksutredningen endres (se under).

Handlingsplanen

De ti punktene i handlingsplanen er som følger:

1. Tids- og miljødifferensierte takster m/nytt takstregime og nye bomsnitt

2. Styrking av kollektivtilbudet - bybane til Fyllingsdalen, i tillegg til tilrettelegging for flere trolleybusser og nullutslippsbusser.

3. Landstrøm til skip i havn og maks grense for antall cruiseskipsanløp per døgn

4. Tiltak i og rundt tunellene i Bergen sentrum

5. Parkeringsrestriksjoner og utbygging av innfartsparkering

6. Videreføring av piggdekkgebyr

7. Gaterengjøring og støvbinding

8. Tilskudd til utskifting av gamle vedovner og forbud fra 2021

9. Varsling og informasjon

10. Mobilitet og kommunale tiltak, med spesielt fokus på tilrettelegging for sykling og samkjøring.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Temaside luftkvalitet i Bergen