Gå tilbake til:
Du er her:

Regulerer for 250 nye boliger på Kronstad

Bystyret har vedtatt et planforslag som åpner for bygging av 210-250 nye boliger i Kronstadparken i kombinasjon med noe næring og barnehage.

Planforslaget åpner for en utnyttelse på totalt 17.200 kvadratmeter. Parkering og barnehage kommer i tillegg. På gateplan skal det også tilstrebes publikumsrettede virksomheter, men boligformål prioriteres. Maksimal høyde er 5+1 og 4+1 etasjer, der øverste etasje er tilbaketrukket.

Området ligger mellom to bybanestopp og avgrenses i vest av Bjørnsons gate.

Komiteens innstilling ble vedtatt med unntak av punkt D. Her ble følgende endringsforslag vedtatt: "I reguleringsbestemmelsene datert 10.01.2017 under § 1.1 Arkitektur, estetikk og kvalitet, endres § 1.1.1 til: 1.1.1 Alle bygg skap gis en god materialbruk og en utforming med høy estetisk og artikektonisk kvalitet."

Følgende merknad ble også vedtatt: "Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med tiltakshaver for at det kan etableres barnehage i arealet som reguleres til dette formål i planen."

Les dokumentene i saken