Gå tilbake til:
Du er her:

Miljøløftet erstatter Bergensprogrammet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for den nye bypakken Miljøløftet 2018-2021. Miljøløftet skal erstatte Bergensprogrammet fra 2018.

Miljøløftet skal erstatte Bergensprogrammet fra 2018.

Til grunn i Miljøløftet ligger byvekstavtalen som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten ble enige om i mai i år.

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

I vedtaket er bystyret opptatt av at planene for bilfrie hjertesoner er i tråd med tidligere vedtak, kollektivfelt på innfartsårer og at utbedring av Fyllingsveien løftes inn i Miljøløftet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling inklusiv merknadene. I tillegg vedtok bystyret følgende merknad:

"Bystyret er kjent med at Statens vegvesen vil gjøre en selvstendig vurdering vedrørende utfasing av de tradisjonelle busslommeløsninger. Dette er et tiltak som har sin opprinnelse i statlige vedtak, og gjennomføres nå i stor stil rundt om i hele landet. Lokalt har dette møtt stor motstand, noe som blant annet gjelder for busslommer og endestopp i området på Bønes og Kråkenes. Bystyret ber byrådet ta kontakt med Statens Vegvesen for å få redegjort for SVV og HFK/Skyss sin vurdering av disse tiltakene."

Les dokumentene i saken.