Gå tilbake til:
Du er her:

Vil følge opp trafikksikkerhet i Hjorteveien

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om miljøgate i Hjortevegen.

Innbyggerforslaget ber om at den kommunale veien som strekker seg fra Apeltunvegen til Skjold bybanestopp i Fanavegen gjøres til miljøgate. En miljøgate vil bidra til gående og syklister får bedre plass og at det blir triveligere for alle som bor og ferdes i området.

Bystyret har vedtatt å opprettholde de føringer for oppgradering av Sæterveien og Hjorteveien som ble fastsatt i reguleringsplan for Nøttveit, b.sak 100/15 i april 2015 og at innbyggerforslagets intensjon ivaretas ytterligere gjennom blant annet behandling av reguleringsplaner med relevans for den aktuelle veistrekning, samt Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel.

Komiteens innstilling ble vedtatt. Bystyret vedtok også følgende merknad:

Bystyret stiller seg positiv til intensjonen i innbyggerinitiativet om en miljøgate i Hjorteveien, og mener at beste måten å ivareta dette på er ved å følge opp rekkefølgebestemmelser i allerede foreliggende planer, behandling av reguleringsplaner med relevans for den aktuelle veistrekning, og Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel. Bystyret ber byrådet ta en aktiv rolle for at helheten på løsningene i området blir best mulig.

Les dokumentene i saken