Gå tilbake til:
Du er her:

Ble orientert om konstnadsutvikling i investeringsprosjekter

Bystyret har behandlet rapport som gjennomgår kostnadsutvikling oppgradering av renseanlegg og bygging av biogassanlegg.

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter" til orientering.

I prosjektene samlet ble det godkjent tilleggsarbeider og endringer for om lag 425 millioner kroner. Bystyret slutter seg til revisors vurdering av at mange av endringene har vært nødvendige, men mener standardheving og økt kvalitet som medfører høyere prosjektkostnad enn forutsatt i bystyrets opprinnelige vedtak, burde vært fremlagt bystyret.

Bystyret ber byrådet følge opp foreslåtte tiltak i rapporten.

Bystyret vedtok kontrollutvalgets innstilling, med en omfattende merknad fra byrådspartiene. For endelig vedtak, se protokoll i BKsak som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken