Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt budsjettjusteringer etter første tertial

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport 2017 for Bergen kommune, samt vedtatt budjsettjusteringer for inneværende år.

Etter årets fire første måneder viser prognosen at kommunen får et positivt avvik på 2,4 millioner kroner sammenlignet med budsjettet. Bystyret har vedtatt endringer i driftsbudsjettet på 59,5 millioner kroner og endringer i investeringsbudsjettet på 324 millioner kroner.

Les mer om rapporten og justeringene på budsjettsiden.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret viser til planen 'Omsorg med kunnskap' som ble vedtatt av bystyret i september 2016. Planen legger opp til en omfattende utbygging av Omsorg pluss-boliger og sykehjemsplasser i Bergen. Bystyret gleder seg over at arbeidet med Siljuslåtten sykehjem på Rådal er godt i gang og bygges i henhold til planen. Samtidig er utfallet av rettstvisten mellom kommunen og utbygger av Sandsli bo- og aktivitetssenter fremdeles uavklart. Dersom dom i saken fører til ytterligere forsinkelse, ber bystyret om å finne løsninger som sikrer god kvalitet og at antall plasser er i henhold til bystyrets vedtatte plan."

Les dokumentene i saken