Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir bybudsjettet for 2018

Bystyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

Vedtaket innebærer blant annet:

 • Drift og investering
  Et brutto driftsbudsjett på 20,9 milliarder kroner, der nye tiltak og omdisponeringer utgjør om lag 1,7 milliarder kroner. I tillegg vil bystyret investere for 12,4 milliarder kroner de neste fire årene.
 • Avgifter og gebyrer
  Pris for heltids barnehageplass øker fra 2.730 til 2.910 kroner i måneden. Pris for SFO-plass øker med 60 kroner, men med en ny moderasjonsordning for familier med lav inntekt. Ellers følger satsene stort sett prisvekst eller blir stående. Flere detaljer i budsjettguiden.
 • Eiendomsskatt
  Videreføres på samme nivå som i 2017, med et bunnfradrag er på 850.000 kroner og promillesats på 2,6 promille for boliger og fem promille for næringseiendom.
 • Skole og barnehage
  Flere lærere i skolen og økt bemanning i barnehagen. Haugland skole blir lagt ned i 2018. Ekstra midler til kunst og aktiviteter i SFO
 • Helse og omsorg
  Satsene for sosialstønad følger statens satser. Tilbud om hjemmetjeneste til flere og flere dagsenterplasser for demente. Økt dagtilbud til utviklingshemmede.
 • Bymiljø
  Økt vedlikehold av kommunale veier og et forsøksprosjekt med "Bilfri bydel" på Møhlenpris.
 • Investeringer
  De største postene for investeringer er fornying av skolebygg og nye sykehjem. Av andre prosjekter er ny FYSAK Laksevåg, nytt kulturhus i Åsane, permanent bysykkelordning og oppgradering av Bergen Rådhus. Flere detaljer i budsjettguiden.

Bare noen punkter er trukket frem her. For flere detaljer les Bybudsjettet på 1-2-3 eller gå inn i den digitale kortversjonen av budsjettdokumentet.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling inklusiv komiteens suppleringer i 43 punkter (punktene er byrådspartienes avtale med Sp). I tillegg vedtok bystyret punkt 53, 146 og 311 i hefte 1 (hefte med voteringer som ikke kom med i selve innstillingen), om henholdsvis Inn på tunet, kulturskolen og at skjerpete grenser for svevestøv innarbeides i kommunens rapporter.

Bystyret vedtok også to tilleggsforslag og tre merknader som ikke ligger i innstillingen eller voteringsheftet:

 • "Tilleggsforslag: Svangerskaps- og barselomsorg
  Svangeskaps- og barselomsorga er ei viktig kommunal oppgåve, og det er positivt at kommunen held fram med eit god helsesystertilbod i alle bydelar. Dersom Bergen kommune i ny avtale med Helse Bergen også overtar ansvaret for oppfølging av familien dei fem første dagane etter utskriving frå KK, ønsker bystyret eit forsterka jordmorheim-tilbod sammenlignet med det Kvinneklinikken (KK) tilbyr per i dag. Behovet for ei styrking av barselomsorga aukar ettersom liggetida stadig vert kortare på KK. Bystyret ber byrådet rapportere på status i arbeidet med førebuing på eventuelle nye oppgåver i si rapportering til bystyret i 2018."
 • "Tilleggsforslag: Miljøkartlegging og tiltak i Hordnesskogen/Rådalen Bystyret viser til notat fra byutviklingsbyråden som svar på Høyres spørsmål datert 08.11.2017 vedrørende miljøsituasjonen i Rådalen/Hordnesskogen-området, og tiltak som skal gjennomføres. I dag er det flere ulike forurensningskilder der ulike myndighetsorganer har oppfølgings- og kontrollansvar. Bystyret ber byrådet påse at det etableres en samordnet strategi for å kartlegge og overvåke de ulike forurensingene, i samråd med andre forvaltningsorganer. Bystyret ber byrådet innen 30.06.2018 vurdere hvilke tiltak som er nødvendig i området for å forbedre forurensningssituasjonen i området, samt kostnader og fremdrift."

 • Merknad: Språkstimulering i barnehagane
  Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i barnehagane i Bergen og vil at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer.
 • Merknad: Parsellhagar i skulen
  Bystyret vil starte forsøk med at skular kan ha parsellhage i nærleiken av skulen. Målet skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i skulen.
 • Merknad: Bynært landbruk
  Bystyret ynskjer å ta vare på det bynære landbruket som er viktig for lokal matproduksjon, vedlikehald av kulturlandskapet og kunne tilby tenester retta mot helsesektoren og skuleverket. Landbruket er også viktig for den lokale reiselivsnæringa.

TEMASIDE OM BUDSJETT: bergen.kommune.no/budsjett

BYSTYRETS BEHANDLING: Alle dokumentene finner du her