Gå tilbake til:
Du er her:

Har godkjent årsregnskap for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens årsmelding og årsregnskap for 2017. Kommunen brukte 155 millioner mindre enn planlagt på drift i 2017.

Årsmeldingen var denne gangen en milepæl for kommunen. Det er første gangen den kommer i et digitalt og dels interaktivt format. Her finner du den digitale årsmeldingen.

Bergen kommune hadde i 2017 et positivt netto driftsresultat på 1,1 milliarder kroner. For første gang er premieavviket for pensjon dekket inn. Les mer om regnskapsresultatet her.

Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 155.475.637 kroner. Bystyret ber om at beløpet avsettes til disposisjonsfond. Byrådet vil med fremleggelse av 1. tertialrapport 2018 fremmer forslag til hvordan midlene skal disponeres.

Bystyret vedtok komiteen innstilling, samt tre merknader. For endelig formulering se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i bystyresaken