Gå tilbake til:
Du er her:

Har mange innspill til lovendringer for private barnehager

Bystyret har avgitt høringsuttalelse til endringer i barnehageloven som angår ny regulering av private barnehager.

Bystyret peker på at dagens regelverk kan virke utdatert, og er derfor positiv til endringer som sikrer bedre styring og grunnlag for å drive barnehager av høy kvalitet.

Vil ikke utvide finansieringsplikten

Bystyret er imidlertid imot en utvidelse av finansieringsplikten og ønsker heller å videreføre dagens ordning med at kommunen kan bruke skjønn ved tildeling av tilskudd.

Bystyret slutter seg til byrådets forslag til høringsuttalelse, slik den står i saksfremstillingen.

Om bystyrets vedtak

I tillegg til innstillingen, vedtok bystyret følgende nye merknader:

Lovhjemmel ideelle barnehager: "Bystyret etterlyser en lovhjemmel som definerer hva en ideell barnehage er, og ber samtidig om lovhjemmel til å stille krav om at nye private barnehager skal være ideelle. Det forutsettes at det presiseres i loven at ikke ideelle skal kunne bruke foreldrebetaling eller kommunale tilskudd til andre formål enn barnehagedrift."

Fra bydelsvis dekning til nærbarnehage: "Bystyret er glad for at byrådet for første gang i Bergen har innfridd bydelsvis barnehagedekning. Men også innad i bydelene kan det være lange avstander. Derfor mener bystyret at det neste steget må være nærbarnehage. Bystyret ber byrådet levere en egen sak om dette."

Les dokumentene i saken.