Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere andre alternativer for Bybanen i Sandviken

Bystyret utsetter saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken og ber om en vurdering av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

Saken om delstrekning Sandviken skal danne grunnlag for oppstart av reguleringsplan for hele strekningen på Bybanens byggetrinn 5. Komiteens innstilling innebar at to alternativer i Sandviken vurderes parallelt i reguleringsplanarbeidet. Les mer om de foreslåtte traseene i tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret har fattet følgende vedtak:

"Saken utsettes til bystyremøtet 31. januar 2018 i påvente av varslet notat fra byråden.

Det bes om at vurdering av forslag fra Helge Hopen / velforeningene suppleres med vurdering av følgende forhold, så langt det er mulig til 31. januar 2018:

  • Forskjeller i planlegging- og byggetid mellom foreslått trasé og alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.
  • Synliggjøring av grovestimat av kostnadsforskjell mellom foreslått trasé og alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel, samt vurdering av muligheter for finansering, jfr. Byvekstavtalen.
  • Vurdere trafikal konsekvens av forlengelse av Fløyfjelltunellen opp mot bygging av ringvei øst.
  • Konsekvenser dersom vedtak i bystyret utsettes ytterligere utover januar 2018.
  • Andre muligheter enn forlenget Fløyfjellstunnel for å forbedre miljøet i Ytre Sandviken.
  • Det gjøres ytterligere luftmålinger i Sandviken i januar, disse vil bli vurdert så raskt som mulig. Likeledes vil tiltak utredes."

Les dokumentene i saken