Gå tilbake til:
Du er her:

Har valgt trasé for Bybanen gjennom Sandviken

Bystyret har vedtatt bybanetrasé gjennom Sandviken.

Løsningen går ut på å forlenge Fløyfjellstunnelen, med en forenklet kryssløsning i Sandviken med kun sørgående ramper inn mot Fløyfjellstunnelen, for med det å kunne flytte hoveddelen av biltrafikken i Ytre Sandviken inn i tunnelen og frigjøre dagens motorvei til bybanetrase, sykkeltrase og lokalvei.

Bybanetraseen vil gå i i Sandviken, tunnel fra Sandbrogaten med underjordisk stopp ved Sandviken kirke, og videre i tunnel til holdeplass i dagen i Amalie Skrams vei. Videre går traseen i dagen i Amalie Skrams veg og videre langs dagens E39, Åsaneveien, til NHH, med holdeplasser ved Sandviken sykehus og NHH. Fra NHH går banen videre til Eidsvåg via ett løp av dagens Eidsvågtunnel.

For å finanisiere forlengelse av Fløyfjellstunnelen omdisponeres midler gjennom porteføljestyring i Miljøløftet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling. Bystyret vedtok også to merknader:

Merknad 1: Med hensyn til bystyrets bestilling av ytterligere luftmålinger i Sandviken i januar og utredning av nye tiltak, viser byrådet til informasjon innhentet fra Helsevernenheten. Etter føre var prinsippet ber bystyret byrådet gå i dialog med SVV for å få vurdert om nedsatt
fartsgrense/miljøfartsgrense fra Eidsvåg til Sandviken sykehus kan innføres
.

Merknad 2: Det er fortsatt et mål for bystyret med kontinuerlig utbygging av bybanen. Notat fra Plan- og bygningsetaten og brev fra Statens vegvesen viser imidlertid at det fremdeles knytter seg usikkerhet til forventet planleggings- og byggetid for alternativet med forlenget Fløyfjellstunnel. Byrådet viser til at Plan- og bygningsetaten vurderer at planleggingstiden vil øke med ett år ved valg av alternativ 4Bc, mens vegvesenet vurderer planleggingstiden til å bli relativt lik. Bystyret ber derfor byrådet vurdere om, og hvilke muligheter som finnes for å hente inn den ekstra tiden det vil ta med planlegging og bygging av en forlenget Fløyfjellstunnel.

Les forhåndsomtale fra byrådet

For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.