Gå tilbake til:
Du er her:

Flytter to av tre planlagte bomstasjoner

Bystyret har behandlet sak om å omlokalisere tre planlagte bomstasjoner, og har bestemt at stasjonene i Tellevikvegen og Hardangervegen flyttes, mens den i Skagevegen ikke flyttes.

Da bystyret godkjente bompengesøknad for ny bypakke i mai 2017, ble det poengtert at man skal ta hensyn til lokalmiljøet og skolekretser, barnehager, lokale fritidsaktiviteter og tjenestetilbud.

Det har fremkommet ny kunnskap som gjør at byrådet anbefalte å flytte tre av de planlagte bomstasjonene, henholdsvis Tellevikvegen, Skagevegen og Hardangervegen.

Flytter Tellevikvegen og Hardangervegen

Bystyret har besluttet at stasjonene i Tellevikvegen og Hardangervegen omlokaliseres slik det er foreslått.

Skagevegen består

Bystyret mener imidlertid at det ikke er den beste løsningen å flytte stasjonen i Skagevegen til Grimseidvegen, og har bestemt at den blir som planlagt i Skagevegen.

Bystyrets vedtak

Bystyret fattet derfor følgende vedtak:

"1. Bergen bystyre foreslår at lokaliseringen av bompunktene i Fv 243 Tellevikvegen og Fv 580 Hardangervegen omgjøres som skissert i saksfremlegget.

2. Bystyret ber byrådet arbeide videre med å finne gode løsninger for Harald Skjoldsvei."

Nytt punkt:

"Bystyret kan ikke akseptere at bompunktet flyttes fra Skagevegen til Grimseidvegen. Bystyret opprettholder forslaget om opprinnelig bompunkt i Skagevegen, og ber om at det utarbeides praktiske løsninger for trafikken gjennom Grimseidvegen, eksempelvis at deler av Grimseidvegen omgjøres til enveiskjøring mot Hjellestad eller at det vurderes nytt bompunkt i Grimseidvegen ved skolekretsgrensen mot Hjellestad."

Bystyret vedtok også komiteens tre merknader, samt en merknad om å få gjenopprettet at direktebussen fra Nordhordland har et siste stop på sørsida av Nordhordlandsbrua.

For endelig detaljering av vedtaket, se protokoll i politisk saksarkiv noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken.