Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for 2. delstrekning av sykkelstamvei i Fana

Bystyret har regulert for delstrekning 2 av sykkelstamvei mellom Lagunen og Skjoldsskiftet.

Strekningen Lagunen-Skjoldskiftet er avsatt som hovedrute for sykkel og er et prioritert tiltak i oppfølgingen av Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019.

I tillegg til å være en sentral rute for syklister i Bergen sør, er strekningen en del av det nasjonale sykkelveinettet tilknyttet E39. Samtidig er det mange gående som bruker strekningen, og den har blant annet en viktig funksjon som adkomstvei til bybanestoppene. I dag deler de gående og syklende vegtraseen.

Prosjektet er ett av flere infrastrukturtiltak som skal bidra til å øke sykkelandelen i Bergen i henhold til målet om 10 prosent andel syklister innen 2019.

Reguleringsplanen legger til rette for en separering av gående og syklende, fjerning av biladkomst på traseen, samt utbedring av kryss.

Les tidligere omtale fra byrådet

Komiteens innstilling ble vedtatt, med flertallsmerknad. For endelig detaljering og formulering av vedtaket, se protokoll.

Les dokumentene i saken