Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret gir føringer for flomsikring av Nesttunvassdraget

Bystyret har behandlet sak om fremdrift for sikring av Nesttunvassdraget. Bystyret ønsker alternative metoder til flomtunnel for sikre vassdraget mot 200 års flom.

Bystyret vedtok ikke komiteens innstilling, men et helt nytt vedtak i fire punkt:

"1. Bystyret tar saken til orientering.

2. Bystyret ønsker ikke at det søkes om konsesjon for flomtunnel, men i stedet utrede alternative metoder å flomsikre Nesttunvassdraget for 200 års flom. Herunder skal det tas særlige hensyn til det biologiske mangfoldet i vassdraget samt ta høyde for endringer i klima og frekvens av ekstremnedbør.

3. Modellering av vassdraget må gjennomføres:
For å kunne vurdere effekten av de ulike tiltak som er skissert i saken med hensyn til sikkerhet mot 200 års -flom, må det gjennomføres modellering av hele vassdraget ved bruk av NVE sin modell. Det må snarlig startes kontinuerlig vannstandsmåling i Hops-, Nesttun- og Grimevatnet for å styrke datagrunnlaget til vassdragsmodellen.

4. Tiltaksplan mot flomfare i Nesttunvassdraget må utarbeides:
Basert på modellberegninger, og uavhengig av en flomtunnel på sikt, må det i løpet av 2019 utarbeides en tiltaksplan for å trygge Nesttunvassdraget mot flomfare. Arbeidet må skje i samråd med NVE og andre forvaltningsorganer og med innspill fra Nesttunvassdragets venner samt kunnskapsmiljøer med kompetanse på klima og ekstremvær."

Les dokumentene i saken.