Gå tilbake til:
Du er her:

Ber byrådet følge opp servicelinjer med Skyss

Bystyret har behandlet et privat forslag om busstilbud i sentrum.

Det private forslaget handler om reetablering av sentrumsbussen. Bystyret har behandlet forslaget og ber byrådet blant annet om å utrede et nytt tilbud som erstatning for den tidligere servicelinjen.

Bystyret vedtok følgende:

1. Bystyret understreker at ordinært kollektivtilbud er fylkeskommunens ansvar og ligger under fylkeskommunens budsjett.

2. Bystyret er på generelt grunnlag opptatt av at begrensede midler brukes der de har mest effekt, som i kollektivtransportsammenheng betyr å ruste opp tilbudet der gange og sykkel er mindre egnede alternativer.

3. Bystyret er likevel opptatt av at grupper med særlige behov har et egnet tilbud, og ber byrådet om å fortsette dialogen med Skyss med tanke på å utrede fremtidig behov, mulige løsninger og økonomiske konsekvenser for et nytt tilbud til erstatning for dagens servicelinje, samt behov det ordinære kollektivtilbudet ikke dekker, eksempelvis det behovet den tidligere Sentrumsbussen dekket. En slik utredning skal også omfatte en plan for bydelsbuss, for å bedre binde bydeler sammen.

4. Bystyret peker på Åsane som aktuell bydel for et pilotprosjekt.

Les dokumentene i saken