Gå tilbake til:
Du er her:

Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret har nå endelig vedtatt Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

KPA2018 er utarbeidet med grunnlag i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030, Grønn strategi, byvekstavtalen og fire prinsippsaker behandlet i bystyret. I høringsprosessen het planforslaget KPA2016.

Vil du se hele diskusjonen rundt planen, inklusiv byråden sin redegjørelse og oppsummering, ser du den på web-TV her (19. juni, sak 190).

Strammere arealstrategi

Sammenlignet med forrige KPA er det lagt vekt på en mer tydelig og stram arealstrategi. For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter for innbyggerne og nullvekst i personbiltransporten, inneholder planen:

 • Ny senterstruktur med utvidede områder for fortetting
 • En firedeling av byggesonen med ulike krav til innhold og kvaliteter
 • Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
 • Nye krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
 • Redusert arealkrav til boligparkering og uteareal
 • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekter i sammenheng

I tillegg er tidligere boligfelt (B-områder), som ligger langt fra senterstruktur og kollektivdekning, tatt ut.

Les mer i omtale fra da byrådet la frem endelig planforslag 28. mars.

Se også: Derfor ble Bergen Norges mest attraktive by.

Om bystyrets vedtak

Bystyret har gjennom komitearbeidet kommet med en rekke presiseringer og mindre justeringer som er lagt inn i innstillingen til planen. For eksempel om at utvikling av byrom skal tilpasses barn og unge, vektlegging av universell utforming og krav om tillatelse fra kommunen om man skal bruke ubebygd areale til parkering i sentrum og fortettingssoner. Dette er følgelig endringer og presiseringer som er kommet til etter byrådet avleverte planen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, med unntak av følgende nytt punkt B3:

"3. Endring i bestemmelsene § 26.1 5.punktum: For byfortettingssonen forutsetter grensejustering at utbyggingsområdet får en funksjonell gangforbindelse med maks 500 m til sentrumskjerne for lokalsentre, bybane, høyfrekvent kollektiv eller tog, og 900 m til sentrumskjerne for bydelssentre."

I tillegg vedtok bystyret to tilleggsforslag:

 1. At bestemmelsenes § 9-4 tilføyes en retningslinje: "Bestemmelsen innebærer at det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for å slå sammen boliger eller dele opp boenheter til hybler. Med dette menes boliger som bygges om eller på annen måte tilrettelegges for beboelse for flere personer enn det som er vanlig for en bolig med tilsvarende størrelse og romløsning. Hybel forstås som enkeltrom for utleie i en boenhet som deler funksjoner som kjøkken, bad, gang, etc. med andre hybler eller med en primærleilighet."
 2. Endre ordet "vurderes" til "prioriteres" i § 10.7
  Legge til "Nye tiltak skal bidra positivt til utvikling av gåbyen" i § 11.2
  Endre fra "utbedres" til "forbedres" i § 16.3

Bystyret vedtok også innstillingens merknad om systematisk kartlegging for å ivareta naturmangfold, samt følgende to nye merknader:

 1. "Bystyret ser frem til at byen nå skal utvikles på en godt planlagt måte med sentrumskjerner som sentrum, bydelssentre og lokalsentre i midten og byfortettingssoner rundt. Bergen transformeres løpende i tråd med samordnet areal og transportpolitikk som styrker utvikling langs hovedtraseer og kollektivknutepunkt, med gang og sykkelveier til slike knutepunkt. Dette betyr at en del områder allerede har eller kommer til å få en sterkere knytting til slike knutepunkt med en ønsket transformasjon. Ved en slik utvikling kan en gjøre en vurdering om områdene som er i ytre fortettingssone skal kunne vurderes som byfortettingssone og om områder i byfortettingssone skal kunne vurderes som sentrumssoner ved områdeplan eller detaljreguleringen etter planbestemmelsen § 26-1"
 2. "Transformasjonsområdene som er satt av i kartet som hensynssoner for omforming på plankartet representerer en unik mulighet til å endre områder helhetlig fra næringsområder til bystrukturer med høy kvalitet. Bystyret vil trekke frem viktigheten at av områdene som er under transformasjon får gode planprosesser med helhetlig planlegging med gode og reelle medvirkningsprosesser som også involverer barn og unge."

Se ellers protokoll for endelig formulering av vedtaket. Protokollen legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Vil fremme lovlighetskontroll

Fremskrittspartiet og Høyre varslet under møtet at de vil fremme lovlighetskontroll i saken.

Finn dokumentene

Gå til dokumentene i bystyresaken.

Vil du vite mer? Se temasiden om KPA for presentasjon av planen, om høringsrunden, plankart, bestemmelser osv.