Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret vil fjerne bomstasjoner i Åsane

Bystyret har fattet vedtak om endring av plassering av bomstasjoner i Åsane og inviterer Hordaland Fylkesting til å fatte likelydende vedtak.

Bystyret har vedtatt at plassering av bomstasjoner i Åsane nord endres ved at to stasjoner på Nyborg fjernes og den siste flyttes til rett sør for Nordhordlandsbrua. Eksakt plassering utpekes av Statens vegvesen og legges frem før bystyrets sluttbehandling. Det forutsettes at fylkestinget vedtar det samme (se teksten under).

Bystyret forutsetter videre at det gjennom planarbeidet med ringveg øst byggetrinn Vågsbotn–Klauvaneset tas nødvendige grep for en helhetlig satsing på miljøvennlig transport. Bystyret understreker nødvendigheten av god løsning for kollektivtransport i nord, for at Bergen skal kunne nå målsettingene om nullvekst og redusert personbiltransport.

Bystyret vedtok ikke innstillingen fra komiteen, men følgende:

"1. Bystyret fatter vedtak om endring av plassering av bomstasjoner i Åsane og inviterer Hordaland Fylkesting til å fatte likelydende vedtak. Det er en forutsetning for bystyrets vedtak at man også i fylkestinget vedtar alle punktene (a-e) under ett.

a) Plassering av bomstasjoner i Åsane nord endres ved at to stasjoner fjernes og den siste flyttes til rett sør for Nordhordlandsbrua.

b) Eksakt plassering utpekes av Statens vegvesen og legges frem før bystyrets sluttbehandling.

c) Bergen kommune vil i samarbeid med Fylkestinget prioritere finansieringsbidraget på 1,5 mrd. kr. til ringveg øst til byggetrinn Vågsbotn –Klauvaneset, og i tillegg arbeide for at dette prosjektet blir prioritert høyt i Nasjonal transportplan 2022-33 med snarest mulig byggestart, slik det går frem av brev fra Bergen og Regionrådet Nordhordland 3. Mars 2019. En flytting av bomstasjonen til E39 ved Nordhordlandsbroen skal medvirke til å sikre finansiering og tidligere oppstart av den nye veistrekningen. Når denne blir åpnet for trafikk er det en forutsetning at en eventuell bompengeinnkreving blir samordnet med Bomringen i Bergen. Jmf. Stortingsprop. 11 S (2017–2018) Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland, hvor det står følgende: «For at delar av trafikken skal velje å køyre rundt byen, er det nødvendig å sjå bomtakstane for ringvegen og bypakka i samanheng».

d) Bergen kommune viser til den økende trafikken og køproblemene på strekningen Vågsbotn-Klauvaneset og vil ta initiativ til en ytterligere styrking av kollektivtilbudet i Åsane og mellom Bergen og Nordhordland.

e) Det tas forbehold om statlig godkjenning av endringene.

2. Bystyret forutsetter at det gjennom planarbeidet med ringveg øst byggetrinn Vågsbotn –Klauvaneset tas nødvendige grep for en helhetlig satsing på miljøvennlig transport. Bystyret påpeker at det i planarbeidet bør legges til rette for at to av fire felt skal forbeholdes kollektivtransport. Dette bør være premissgivende for valg av vegstandard, hastighet etc. For å nå målsettingene både nasjonalt og lokalt om nullvekst og redusert personbiltransport, er det nødvendig at kollektivtransporten styrker sin konkurransekraft overfor personbiltrafikken. I den sammenheng påpeker bystyret at bybanen til Åsane er en avgjørende forutsetning for å få en forsvarlig trafikksituasjon fra nord. I gjeldende bompengeavtale er Bybanen til Åsane finansiert, og bystyret forutsetter at staten følger opp sin forpliktelse i bompengeavtalen."

I tillegg vedtok bystyret innstillinens punkt fire:

"Bergen kommune viser til den økende trafikken og køproblemene på strekningen Vågsbotn- Klauvaneset og vil ta initiativ til en ytterligere styrking av kollektivtilbudet i Åsane og mellom Bergen og Nordhordland."

Les dokumentene i saken.

Her finner du tidligere omtale fra byrådets pressekonferanse før saken ble fremmet for bystyret.