Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen vil bli humlehovedstad

Bystyret er positive til et privat forslag om tiltak for å ta vare på insektene i Bergen. Målet er at Bergen skal bli Vestlandets humlehovedstad.

I saken pekes det på at mange insekter kan være utryddet innen et århundre om insektsdøden fortsetter i samme tempo som i dag. I Norge er 1163 insekter truet, deriblant 18 prosent av bieartene. Det pekes også på at insekter er svært viktige deler for økosystemene og at det haster med å ta grep.

Bystyret vedtok følgende:

1. Bystyret ber byrådet rapportere om hvordan Strategi mot fremmede arter (6) har blitt fulgt opp.

2. Bergen kommune skal drive smart kantslått langs kommunens veier såfremt det ikke går på bekostning av trafikksikkerheten.

3. Bystyret ber byrådet om å tilrettelegge for enkel rådgivning for innbyggerne om hvordan en kan gjøre hagen mer insektsvennlig, sammen med andre relevante samarbeidspartnere som f.eks bybonden. Arbeidet ses i sammenheng med delmål 2.2 i Dyrk Bergen Strategi for urbant landbruk 2019-2023.

4. Bystyret ber byrådet opprette en strategi for pollinatorvennlige arter i kommunen i naturmangfoldsfoldsplanen.

5. Bergen kommune skal i naturmangfoldsplanen innarbeide tiltak for å etablere og skjøte blomsterenger/villenger med stedegne planter på sine eiendommer, inkludert takarealer, for å sikre artsmangfoldet av planter og insekter.

6. Bergen skal med gjennomføringen av tiltakene i naturmangfoldsplanen ha som målsetting å bli Vestlandets humlehovedstad.

7. Bergen kommune skal ikke bruke syntetiske sprøytemidler i kommunens drift av grøntområder, blomsterbed og parker. Som substitutt kan man for eksempel bruke Heatweed-metoden som allerede er i bruk.

Les dokumentene i saken