Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utvikle fremtidens Laksevåg

Bystyret har godkjent et strategisk planprogram som skal skape rammer for en bærekraftig byutvikling og gi strategiske føringer for utviklingen av Laksevåg.

Bystyret vedtok i august 2016 å starte opp strategisk planprogram (SPP). Hensikten med arbeidet har vært å raskt få på plass en overordnet planstrategi, for lettere å kunne ta stilling til private planforslag som har fortetting og byutvikling som mål, samtidig som det sørger for at lokalmiljøet med levekårsutfordringer blir ivaretatt. Det strategiske planprogrammet peker på historiens betydning for den lokale identiteten som er særegen for Laksevåg.

Strategisk planprogram er en ny plansjanger, som for første gang testes i Bergen kommune. Planprogrammet består av en tekstlig del med et strategiplankart vedlagt. I tillegg er det gjennomført utredninger som følger saken.

Visjonen for utviklingen på Laksevåg er "Levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel", og er formulert av lokalbefolkningen ved oppstart av områdesatsingen. Det er en hovedstrategi å bruke Laksevåg sin sterke identitet og naturgitte kvaliteter på en måte som gjør dem synlige og tilgjengelige for alle. Etablering av et sammenhengende og attraktivt gangveinettverk fra sjø til fjell, utgjør grunnstrukturen i dette. Det kreves også en omfattende utbygging av offentlig infrastruktur for å kunne øke antall nye boliger og arbeidsplasser i bydelen.


Trinnvis utvikling

Planprogrammet legger opp til en trinnvis utvikling, som definerer hvilke tiltak som bør være på plass til hvilken tid.

  • Trinn 1 og 2: Oppgradering av dagens Laksevåg med blant annet tverrforbindelser, byrom, kollektiv, Damsgård og Holen skoler, etablering av Laksevåghallen, bymessig utvikling i Nordrevågen, GS-bro over Puddefjorden og etablering av Holenstien.
  • Trinn 3 og 4: Ytterligere transformasjon, eventuell utfylling i sjø, ny ungdomsskole med idrettsanlegg og nytt kollektivtilbud fra Bergen til Loddefjord via Laksevåg.

Planprogrammets tre deler

Del 1: Hovedsakelig et planprogram med krav om konsekvensutredning for områdereguleringsplan for Nordrevågen (Laksevåg senter). Planen anbefaler et sentrumsområde med en ny allmenning som skal fungere som flomvei, og en ny ungdomsskole med kultur- og idrettsarena. Bruk av ubåtbunkeren "Bruno", samt bruk av dypvannskai og fortsatt industrivirksomhet i området må avklares.

Del 2: Strategi for byutvikling beskriver muligheter og utfordringer i de ulike delområdene innenfor hele planområdet, og gir noen retningslinjer for ulike temaer i framtidig utvikling.

Del 3: Beskriver sentrale virkemidler som er nyttige for å fremme en ønsket byutvikling.

  • Strategisk bruk av kommunal eiendom
  • Ny bruk av kommunale bygg
  • Offentlig-privat samarbeid

Programmet har vært ute til høring. Det kom inn 45 merknader fra offentlige høringsinstanser, grunneiere/næringsaktører, lokale lag/organisasjoner og privatpersoner.

Både Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Byarkitekten og Byantikvaren m.fl. har kommet med kritiske uttalelser til utfyllingen i sjø. For å imøtekomme dette er framtidig sjøfront trukket noe tilbake, og endret til "undersøkelsesområde for nytt byggeland i sjø". Byrådet har nylig vedtatt å legge ut forslag til Strategi for sjøfronten på høring. Her er også undersøkelsesområdene fra SPP Laksevåg lagt inn.

Bystyret har vedtatt SSP Laksevåg, og forutsetter at det legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiplanområdet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tilleggsforslag:

Tilgjengelighet til sjøen er et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i transformasjonsområdet. Dette i samsvar med det pågående arbeidet Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler hvis hensikt er å

  • Styrke byens kontakt med sjøen
  • Skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten
  • Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen
  • Bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten. Bystyret ber om at god tilgjengelighet og tilrettelegging av deler strandsonen blir tilrettelagt for og gir rom for aktivitet.

Les dokumentene i saken