Gå tilbake til:
Du er her:

"Dyrk Bergen" - ny strategi for urbant landbruk på plass

Bystyret har vedtatt planen "Dyrk Bergen - strategi for urbant landbruk i Bergen 2019-2023.

Strategiens visjon er at Bergen er en bærekraftig by som skal bli den grønneste storbyen i landet ved å legge til rette for at innbyggerne kan dyrke egen mat og øke sine kunnskaper om matproduksjon fra jord til bord.

Strategien har følgende hovedmål:

1. Bergen skal bli en by som tar vare på matjord og utvikler gode matforsyningssystemer til bergenserne på en måte som tar vare på det biologiske mangfoldet.

2. Gjennom urbane dyrkingsaktiviteter skal Bergen skape gode møteplasser for innbyggerne på tvers av alder, kjønn, kultur eller bosted.

For hvert hovedmål er det definert flere delmål med indikatorer, samt fem strategiske retninger for arbeidet. De fem strategiske retningene/tiltakene er:

  • Det etableres et "Råd for urbant landbruk" med representanter fra alle byrådsavdelinger, bybonden, forskning og frivillige organisasjoner.
  • Øke bergensernes kunnskaper om matproduksjon og urbant landbruk gjennom kurstilbud og informasjon
  • Utvikle og legge til rette areal for urban dyrking
  • Ta vare på matjord, redusere matsvinn og resirkulere næringsstoffer
  • Urbant landbruk til inkludering, arbeidstrening og etablering av ny næring

En viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet, er samarbeid mellom de ulike byrådsavdelingene, med landbrukets organisasjoner og frivillige organisasjoner som arbeider for at Bergen skal bli den grønneste storbyen i Norge.

I arbeidet med strategien har det vært avholdt workshops, og den har vært på intern høring i kommunen. Innkomne innspill er i det vesentlige innarbeidet i planen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknader:

  • Bystyret ber byrådet vurdere muligheten for å legge til rette for urban dyrking i byens tilfluktsrom.
  • Å bevare mest mulig av gjenværende gårdsbruk med matproduksjon er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med urbant landbruk. Kommunen kan bidra til å sikre gårdsbruk forutsigbare inntekter fra “Inn på tunet” tjenester. Bystyret ber derfor byrådet vurdere å arbeide for at gårdsbruk som selger “Inn på tunet”-tjenester i større grad kan ha mer langsiktige avtaler med Bergen kommune.

Les dokumentene i saken