Gå tilbake til:
Du er her:

Gir innspill om Nav-samarbeid i ny barnevernlov

I høringsuttalelse til ny barnevernlov, ber bystyret om at det kommer en forskrift om pliktig samarbeid mellom Nav og barnevernstjenesten.

Dette for å sikre god forebygging, blant annet gjennom økonomisk støtte til fattige barnefamilier.

Barnets beste

Bystyret mener at det er positivtl at den nye barnevernloven har en overordnet bestemmelse om at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører et barn. Videre at den nye loven skal bidra til at kommunen generelt styrker sitt forebyggende arbeid, og at barnevernstjenestens innsats rettes mot de barn og familier som trenger det mest. Føringene departementet ønsker å gi, er i samsvar med kommunens egen styrking av barnevernet i planen "Bergens barn – byens fremtid, plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016-2026".

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok innstillingen, som er byrådets forslag til høringsuttalelse. Videre vedtok bystyret følgende tillegg:

"Bystyret understrekar at det må vera eit mål å unngå at familiar må oppsøkja barnevernet for å få naudsynt hjelp til å organisera daglege aktivitetar til borna sine. Born som lever i fattige familiar, men som ikkje treng til barnevernstiltak, vil likevel ofte ha trong for førebyggjande tiltak, det vere seg plass i barnehage, SFO og fritidsaktivitetar. Samarbeid mellom barneverntenesta og Nav er heilt sentralt. Det bør eksplisitt slås fast ved forskrift at både barneverntenesta og Nav har plikt til å samarbeida om dei familiane som treng økonomisk støtte i kvardagen. Ein generell regel om samarbeidsplikt som gjeld overfor alle offentlege instansar, både kommunale og stratlege, er ikkje tilstrekkeleg for å sikra eit tettare og betre samarbeid mellom barneverntenesta og Nav."

Les dokumentene i saken.