Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått status for sykehjem

Bystyret har fått statusmelding for sykehjem i Bergen 2018.

Statsumeldingen gir informasjon til bystyret om sykehjemmenes satsingsområder, utvikling og aktiviteter. Bergen kommune er i gang med å oppgradere og bygge ut sykehjem for å møte behov for økt kapasitet som følge av demografiske endringer. Planen "Omsorg med kunnskap" gir en samlet fremstilling av den utvikling som skal skje i helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune i årene som kommer.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt tre nye merknader:

"I Statusmelding for sykehjem 2018 punkt 4.2.4, står det at Midtbygda sykehjem med 123 sykehjemsplasser, og at det i dette plasstallet er et bokollektiv med 16 plasser for unge multifunksjonshemmede. I punkt 4.2.5 står det at bokollektivet ikke er en del av sykehjemstilbudet. Det virker forvirrende når to punkter uttrykker motstridende utsagn/innhold. Dette bør derfor rettes opp i kommende statusmeldinger, ved at det klargjøres hvorvidt de 16 bokollektivplassene regnes for en del av sykehjemsplassene eller ikke."

"Det står på side 4 i Statusmelding for sykehjem 2018 at det forventes at kommende generasjoner er mer teknologivant. Bystyret påpeker at kommunen må legge et helhetsbilde av hvordan mennesker fungerer til grunn, når eldreomsorgen gjennom hele omsorgstrappen planlegges. Det er ikke gitt at teknologi nødvendigvis bidrar til minske psykiske plager og ensomhet."

"Brukerundersøkelser er viktige, fordi de kan belyse både positive og negative forhold på sykehjemmene i dag. Bystyret understreker at disse undersøkelsene ikke nødvendigvis gir det fulle og hele bilde av hvordan sykehjemmene kan utvikles i fremtiden."

Les dokumentene i saken.