Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2018

Bystyret har fått status for den kommunale sosialtjenesten for 2018.

I saken beskrives en positiv trend innen sosialtjenesten, og byrådet ønsker en videre satsing på arbeid og aktivitet, spesielt overfor unge, innvandrere og ressurskrevende langtidsmottakere. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt to nye merknader:

"Bystyret har merka seg at blant norskfødde med innvandrarbakgrunn ligg andelen sosialhjelpsmottakarar stabilt lågt og lågare enn blant personar utan innvandringsbakgrunn. Bystyret ber om at byrådet fram til neste statusmelding/kunnskapsgrunnlag greier ut/finn fram til om og korleis ein kan læra av desse også når det gjeld andre (grupper av) sosialhjelpsmottakarar."

"13 prosent av sosialhjelpsmottakarane har arbeid som hovudinntekt. Bystyret ber byrådet om fram til neste statusmelding om røkja etter om ein i denne gruppa finn 'working poor' og/eller menneske som er utsette for sosial dumping."

Les dokumentene i saken.