Gå tilbake til:
Du er her:

Dette skal dei nye bydelsstyra gjere

Bystyret har vedteke kva oppgåver og fullmakter dei nye bydelsstyra skal ha når ordninga kjem på plass frå 2020.

Målet med bydelsstyra er å utvikle nærdemokratiet og gjere det lettare for innbyggarane å ta del i det lokale folkestyret. Bydelsstyra skal fatte avgjerd og kome med tilrådingar til andre organ på bystyresida i saker dei får til handsaming og som gjeld eigen bydel.

Les meir i tidlegare omtale frå byrådet.

Bydelsstyra skal leggje til rette for å involvere innbyggjarane og skal fungere som ombod for folket i bydelen. Dei skal kunne reise bydelsinitiativ om saker som byrådet må vurdere.

Bystyret vedtok innstillinga frå komiteen med desse tre tillegga:

Bystyret ønskjer at orda i eit avsnitt på side 11 vert endra frå «de styrende og de styrte» til «de folkevalgte og byens borgere».

Bystyret ønsker at det utarbeides retningslinjer for hvordan også innbyggere i bydelene kan fremme bydelsinitiativ».

Bystyret ber om at det i utarbeidelse av reglement for bydelsstyrene innarbeides en rett for bydelsstyrerepresentatene å stille muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet.

Bystyret vedtok også denne merknaden:

Bystyret er opptatt av at brukere og pasienter skal ha en aktiv og deltagende rolle i utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle helse- og omsorgstilbud. Dette er også uttrykt ønske blant annet fra Eldrerådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede. Bystyret har tidligere bedt byrådet vurdere etablering av et brukerutvalg for kommune- og spesialisthelsetjenesten med særlig fokus på samhandling på tvers av forvaltningsnivå. Bystyret mener at arbeidet med etablering av et brukerutvalg bør ses i sammenheng med etablering av bydelsstyrer i 2020. Byrådet bes vurdere om et brukerutvalg kan implementeres i arbeidet med mer nærdemokrati og på den måten styrke brukermedvirkningen.

Les dokumenta i saka