Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har vedtatt ny HR-melding for kommunen

Sentralt i meldingen er hvordan kommunens ansatte skal tilpasse seg det endrede behovet for tjenester i årene frem mot 2030.

HR står for menneskelige ressurser og handler om alle prosesser som skjer på en arbeidsplass som angår de ansatte. HR-meldingen har fått navnet "Et arbeidsliv i endring". Meldingen peker frem mot 2030, som er samme tidshorisont som kommuneplanens samfunnsdel.

Forbereder oss på nye arbeidsmåter

Meldingen beskriver hvilke utfordringer som møter kommunen som arbeidsgiver og inneholder overordnede satsinger. HR-meldingen skal følges opp med strategier og tiltak både på konsernnivå og lokalt i byrådsavdelingene.

Et viktig budskap i meldingen er at alle ansatte i Bergen kommune må være forberedt på å måtte endre måten vi jobber på. Flere tjenester vil etter hvert bli digitaliserte. Det gir endrede arbeidsoppgaver og kan også føre til at kommunen må endre måten vi er organisert på. Byrådet forutsetter i meldingen at dette skal skje med medvirkning fra de ansattes organisasjoner.

Tre satsingsområder

Bystyret har sluttet seg til de tre satsingsområder i meldingen:

  • Bergen kommune skal være en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver
  • Bergen kommune skal være inkluderende organisasjon
  • Bergen kommune skal være en fremtidsrettet og endringsdyktig kommune

Bystyret har bedt byrådet om å lage og gjennomføre en helhetlig plan for å følge opp satsingsområdene.

I vedtaket heter det at kommunen skal jobbe målrettet for å oppnå en heltidskultur for ansatte innenfor alle tjenesteområder. Bystyret ber også byrådet om å legge vekt på tiltak som inkluderer utsatte grupper i arbeidslivet. Blant annet ønsker bystyret et prosjekt med anonymiserte jobbsøknader.

Bystyret vedtok komiteens innstilling samt følgende endring:

Første setning i siste avsnittet under endringskapasitet og omstilling på side 10 endres fra "Vi må erkjenne at ikke alle dagens medarbeidere vil eller kan være med inn i fremtidens organisasjon" til "Vi må erkjenne at ikke alle dagens medarbeidere vil være med inn i fremtidens organisasjon"

Les dokumentene i saken