Gå tilbake til:
Du er her:

Gir innspill om utvikling av Vestland

Bystyret gir uttale til Utviklingsplan for Vestland 2020–2025, om samarbeid, bærekraft og tett dialog om næringsutvikling. Bystyret sier nei til vindkraft i Stølsheimen og fjorddeponier i regionen.

Utviklingsplanen er en regional planstrategi etter plan- og bygningslova § 7-1. Planen har fire hovedmål:

  1. Vestland som det ledende verdiskapingsfylket og nasjonal pådriver for et regionalisert og desentralisert Norge.
  2. Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling.
  3. Lokalsamfunn som ramme for gode hverdagsliv og hele Vestland.
  4. Like muligheter til å delta i verdiskaping.

Byvekstavtale og byutfordringer

I høringsinnspillet etterlyser Bergen kommune omtale av ny byvekstavtale og nullvekstmåls som sentrale premisser for arbeidet. Videre savnes omtale av Bergen og betydningen av å løse byutfordringene for å få regionen til å fungere. 

Bystyrets vedtok utvalgets innstilling om å gi uttale slik den fremgår i byrådets forslag. I tillegg vedtok bystyret seks nye merknader:

Vannkraft og havbruk

"Vasskraftrevisjoner bør legge til rette for mer miljøtilpassing og mindre effektkjøring. Det finnes muligheter med oppgradering av eksisterende anlegg som kan gi oss 1/3 mer kraft, samtidig som vi får mer liv i elvene."

"Akvakultur og havbruk må utvikles slik at man når næringens mål om mindre utslipp og vekst. Per dags dato sier trafikklyssystemet nei til vekst. Innovasjon på for eksempel lukkede anlegg bør det oppfordres til."

"Vestland sier nei til Fjorddeponier i regionen. Gitte tillatelser må vurderes på nytt."

Biologisk mangfold og vindkraft

"Tap av biologisk mangfold og natur må stå sterkt i alle planer. Rødlistene for planter og dyr i vår region vokser hvert år. Dette er en trend vi som region må snu. "

"Vi sier nei til vindkraftutbygging i Stølsheimen og nærliggende fjellområder." 

Shuttle-buss

"Bystyret ber byrådet om å umiddelbart ta kontakt med fylkeskommunen for å sette opp en midlertidig shuttle-buss mellom Nygård og sentrumskjernen for den tiden Bybanen har endestasjon på Nygård."

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020