Gå tilbake til:
Du er her:

Gir innspill til “Regional transportplan 2022-2033”

Bystyret har vedtatt kommunens høringsinnspill til økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram for nasjonal transportplan for 2022-2033.

Vestland fylkeskommune har oversendt forslag til økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram for Regional transportplan (RTP) for innspill fra kommunene. Investeringsprogrammet er en oppfølging av Regional transportplan 2022-2033 for Vestland (RTP), som ble vedtatt i Vestland fylkesting 16. desember 2021.

Investeringsprogrammet for perioden 2022-2025 er strukturert i tre deler: Fylkesveg, Mobilitet og kollektivtransport, og Miljøløftet. I tillegg til investeringsprogrammet for denne perioden er det lagt opp til å utvikle en langsiktig portefølje med større prosjekter fram til 2033.

Bystyret vedtok innstillingen, samt to tilleggsforslag:

  • “Bergen kommune vil framover gå i dialog med fylkeskommunen om behovet for støydemping og tiltak mot luftforurensning ved tunnelmunninger nært boligområder. Kommunen vil arbeide for å senke hastigheten på kommunale veier i boligområder til 30 km/t, og utfordre fylkeskommunen til å gjøre tilsvarende på fylkesveier.”
  • Tilleggsforslag med supplering til tredje avsnitt side 3:
    “Det bør dessuten vurderes mulighetene for å erstatte gateparkering med mer plass til myke trafikanter på disse veiene, med Klostergaten som et eksempel.” 
    Tillegg til tredje avsnitt side 4: 
    “Fotgjengerovergang, lysregulerte kryssinger, fotgjengerbroer eller -underganger bør særlig vurderes i deler av Åsane sentrum fra Horisont og nordover langs FV 578." 

Bystyret vedtok også en ny merknad:

“I utkast til Handlings- og investeringsprogram for RTP står det på side 9: “Gjennom byvekstavtalen for Bergensområdet har avtalepartane forplikta seg til å bidra til at all vekst i persontransport skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange. Med den venta befolkningsveksten vil dette bety ein vesentleg auke i påstigingar på buss og bybane dei komande åra.” For å nå dette målet meiner Bystyret at det er heilt naudsynt å styrke stamrutene på nord/sør-aksen i Bergen. ”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april