Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt tiltak for flomsikring av Nesttunvassdraget

Bystyret har fått utredning om flomsikring til orientering, og ber om at det etableres nytt tappearrangement for Grimevatnet.

Etableringen av nytt tappearrangement for Grimevatnet skal skje i arbeidet med oppgradering av eksisterende tappearrangement i Helldalshaugen. Total investeringsramme er 30,5 millioner kroner. Det skal nå utarbeides en teknisk plan og innhentes konsesjon fra NVE. Når dette foreligger, skal saken fremmes som et gjennomfingsvedtak for bystyret. 

Sikring og beredskap

Bystyret ber også byrådet utarbeide en helhetlig plan for sikring av flomveier gjennom Nesttun. Planen skal legges til grunn for annet planarbeid i området. 

I tillegg skal byrådet utarbeide en beredskapsplan med tiltak for framtidige større flomhendelser på Nesttun. Beredskapsplanen utarbeides i samarbeid med grunneiere og andre lokale interessenter.

Fisketrapp

I vedtaket ber bystyret om at innspill om fisketrapp med løsning for raskere nedtapping av dam ved Hopsfossen, tas med i det videre arbeid med plan for for flomsikring av Nesttunvassdraget. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknader. I tillegg vedtok bystyret to nye merknader: 

“Bystyret viser til pågående ekspropriasjonssak som gjelder areal på Nesttun ved Møller bil, og ber byrådet gå i dialog med partene med mål om å finne en minnelig løsning.”

“Det videre arbeid med flomsikring av Nesttunvassdraget, fisketrapp og habitatforbedrende tiltak skal gjøres i tett samarbeid med Nesttunvassdragets venner.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 21. september