Gå tilbake til:
Du er her:

Slik er planen for rehabilitering av vassdragsanlegg frem til 2030

Bystyret har godkjent Vann- og avløpsetatens plan for rehabilitering av vassdragsanlegg.

Bergen kommune har ansvar for 76 vassdragsanlegg. Av de er 74 dammer, og to rørgater.

Danm ved Skredderdalen
DAM: Skredderdalen er et av prosjektene som er planlagt rehabilitert de neste årene.
Bilde: Vibeke Vik Nordang

Vann- og avløpsetaten gjennomfører periodiske tilsyn, hovedtilsyn og revurderinger i samsvar med damsikkerhetsforskriften. De fleste av anleggene i Bergen kommune er gamle. Plan for rehabilitering av vassdragsanlegg 2020-2030 omtaler status for 37 vassdragsanlegg.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Bystyret tok planen til orientering og vedtok at følgende kan finansieres over vanngebyret:  

  • nødvendige rehabiliteringstiltak for å tilfredsstille regelverk for vassdragsanlegg som har vært en del av kommunens drikkevannsforsyning, eller privat forsyning som er overtatt av kommunen, eller som har vært del av vassdrag som kommunen har ervervet med formål drikkevann. 
  •  nødvendig drift av disse anleggene.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt et nytt tilleggsforslag: 

Bystyret ber byrådet om å gjennomføre tiltakene ved å minimere negative effekter på miljø og friområder og ved gjennomføring av avbøtende tiltak for å skåne miljø. Dyr og planter skal tilbakeføres etterpå, og natur restaureres i størst mulig grad. Ny utforming og damanlegg bør oppfylle dagens standard til god praksis, for eksempel ved å inkludere mulighet til minstevannslipp og fiskepassasjer der det er aktuelt". 

Bysrtret vedtok også ny merknad:

Bystyret ber byrådet vurdere modeller for privat og kommunalt samarbeid, hvor personer med utviklingshemming gis mulighet til å finansiere kjøp av egen bolig som alternativ til å leie bolig, inspirert av Stavangermodellen. En slik vurdering skal legges frem for bystyret som egen sak. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. februar