Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter faglige anbefalinger i skissefase for Bybanen til Åsane

Bystyret tar skissefasen til orientering og ber samtidig om skjerming for støy og forurensning for boligområdene ved Saltimport.

På grunnlag av bystyrets trasévedtak for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane, vedtok byrådet oppstart av reguleringsplanarbeidet i mai 2018. Den neste formelle milepælen etter plan- og bygningsloven er at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Fordi planarbeidet for Bybanen er stort og komplekst er det lagt inn en ekstra milepæl underveis i reguleringsplanprosessen, kalt skissefasen.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Bystyret vedtok utvalgets innstilling om å ta skissefasen til orientering, samt følgende nye merknader:

  • Bystyret viser til det planlagte tverrslaget fra Fløyfjellstunellen til tomten ved Saltimport, som er tiltenkt som riggområde og mulighet for utskiping av steinmasser fra anlegget.
  • Bystyret ber om at alternative vurderinger blir synligjort og vil samtidig peke på behovet for avbøtende tiltak i gjennomføringsfasen med tanke på å gi minst mulige negative konsekvenser for boligmiljø rundt tomten ved Saltimport.
  • I dette ligger det behov for skjerming av arealet for støy og luftforurensing.
  • Bystyret ber om at det legges til rette for knusing av stein skjer i fjellanlegget, -og at sortering av stein i størst mulig grad skjer før uttransportering til området hvor utskiping av steinmasser skal foregå.
  • Andre alternativer for tverrslag og massehåndtering som eventuelt skulle bli lansert senere, og som kan bidra til at fremdriftsplaner- og kostnadsrammer kan overholdes skal også kunne bli vurdert.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. februar