Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt grunnlag for boligpolitikk for vanskeligstilte

Bystyret har fått "Boligmelding 2020-2026" til orientering og vedtatt at den skal legges til grunn for boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligmeldingen viser kommunens ansvar og tilrettelegging for innbyggerne sett fra et boligsosialt ståsted, og gir pekepinn på hvor det kan være grunnlag for prioriteringer av kommunens innsats. Les mer om meldingen i omtale fra byrådets behandling

Bystyret har vedtatt at meldingene legges til grunn for planer og saker som berører vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen. Oppfølgingspunkter i meldingen som forutsetter budsjettmessig prioritering og finansiering, vil bli vurdert i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Bystyret vedtok utvalget innstilling og merknad 2-11. I tillegg vedtok bystyret tre nye merknader:

"Det nedsettes en tverrfaglig gruppe som jobber for å forebygge utkastelser, blant annet gjennom bruk av klarspråk og klargjøring av rutiner når kontrakten er i ferd med å opphøre."

"Bystyret understreker behovet for å styrke Husbanken, og ikke minst øke finansieringsgraden for førstegangskjøpende."

"Bystyret ber byrådet vurdere modeller for privat og kommunalt samarbeid, hvor personer med utviklingshemming gis mulighet til å finansiere kjøp av egen bolig som alternativ til å leie bolig, inspirert av Stavangermodellen. En slik vurdering skal legges frem for bystyret som egen sak"

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 23. februar