Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av planlagte boliger i Sandalsringen
Illustrasjon av botiltaket som planlegges i Sanddalsringen.
Bilde: RAMBØLL

Avviser innbyggerforslag i Sandalsringen

Bergen bystyre avviser et innbyggerforslag som går mot planene om å bygge 15 boliger for mennesker med rusutfordringer i Sandalsringen. Planprosessen fortsetter med 12 boliger.

Innbyggerforslaget tok utgangspunkt i at kommunen planlegger å bygge 15 boliger for rusavhengige i Sandalsringen. Forslagsstillerne ønsket at prosjektet ble skrinlagt blant annet av hensyn til barns oppvekstvilkår.

Skal planlegge for 12 beboere

Bystyret har avvist innbyggerforslaget og kommer til å fortsette planprosessen. Begrunnelsen er at det er stort behov for gode og egnede boliger for målgruppen. Antall beboere i botiltaket i Sandalsringen Øst blir redusert til 12 fordelt på seks boliger i hvert bygg (6+6).

Bystyret ber byrådet om å opprettholde arbeidet med de planlagte boligprosjektene i Petedalsmyra, Steinsvikkroken og Bjørge.

Prinsipper for fremtidige botilbud

Bystyret har vedtatt at kommunen skal legge følgende prinsipper til grunn både for Sandalsringen Øst og for alle fremtidige botilbud:

  • Ved hver etablering av botilbud skal det vurderes og legges til grunn et sosialfaglig forsvarlig antall beboere, der hovedregelen er at antall beboere ikke skal overstige 6-8.
  • Botilbudet skal være bemannet 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, om ikke det finnes klare faglige grunner til å fravike dette. Bemanningen skal bestå av personer med helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. Kommunen skal inkludere ansatte med erfaringskompetanse/brukererfaring.
  • Det skal vurderes etablering av en fellesstue med sosialt tilbud for beboerne.
  • Boligene skal planlegges med nærhet til kollektivtrafikk og butikk.
  • Kommunen skal jobbe bredt for å skape forståelse og trygghet i nabolag ved etablering av boliger, og aktivt sikre medvirkning og god kontakt med nærmiljøet.
  • Kommunen skal sikre medvirkning for brukerorganisasjoner og brukerne etableringen av nye boliger, fra prosjektering til bygging, og i utformingen, iverksettingen og evalueringen av driftskonsept.
  • Boligene skal ha god kvalitet. Det skal legges vekt på at de som skal bo der skal føle seg ivaretatt og at det er lagt til rette for at de skal ha det godt.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april