Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen skal bosette 1000 flyktninger i 2022

Bystyret fattet endelig vedtak om at Bergen skal ta imot 1000 flyktninger i 2022.

Antallet er i tråd med den justerte anmodningen fra staten. 14 av plassene skal disponeres for enslige mindreårige.  Les mer i tidligere omtale fra da byrådet la frem saken.

Ordning for livsopphold

Bystyret gir byrådet samtidig fullmakt til å utarbeide en ordning for livsopphold for ukrainske asylsøkere som oppholder seg i Bergen gjennom AMOT-ordningen.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt to tilleggsforslag: 

“Tilskuddsordningen som vises til i sak 67/22, økes foreløpig til 6.500.000 kroner. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med forslag til oppjustert sum dersom behovet skulle oppstå. Oppjusteringen finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. Eventuell senere statlig kompensasjon av kommunens utgifter til dette formålet tilbakeføres disposisjonsfondet.”

"Bystyret ber byrådet, senest til bystyrets møte 22. juni, fremlegge en sak som orienterer om status for oppskalering av de nødvendige tjenester for at forsvarlig mottak av ukrainske flyktninger skal sikres.  

Saken må orientere om status for alle de berørte tjenesteområdene som mobiliseres i oppfølging av flyktninger i Bergen, samt fremvise hvor kapasitetsbegrensninger i tjenestene finnes og hvordan byrådet eventuelt kan fjerne begrensningene eller midlertidig øke kapasitet i tjenestene for å kunne motta flere flyktninger. 

Bystyret ber om å få en oversikt over hvilke mulige konsekvenser en oppskalering og omdisponering av ansatte innen ulike tjenester, vil ha for kommunens ordinære tilbud for innbyggerne. 

Saken må også gi bystyret en oversikt over eksisterende kapasitet og eventuelle tiltak for å øke mottakskapasiteten utover de 1000 flyktningene som IMDI ber Bergen kommune ta imot i denne saken."

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 30. mars.

Mer om kommunens bistand i Bergen på www.bergen.kommune.no/ukraina