Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet er fra Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna.
MØTEPLASSER OG TRYGG FERDSEL: Bystyret legger blant annet vekt på varige møteplasser for ungdom og trygge gang- og sykkelveier. Bildet er fra Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna.
Bilde: Nina Blågestad

Følger opp anbefalinger for Indre Laksevåg og Ytre Arna

Bystyret har fått oppsummering etter områdesatsing i Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Oppsummeringen viser til god måloppnåelse etter snart ti år med områdesatsing. Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Slutter seg til anbefalinger

Bystyret vedtok ikke utvalgets innstilling, men et alternativt vedtak:

  1. "Bystyret tar utredningen til orientering og slutter seg til de anbefalinger som er beskrevet i saken. 
  2. Tiltak som krever økt finansiering, må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettfremleggene og rullering av Handlings- og økonomiplanen."

Møteplasser ungdom, trygge gang- og sykkelveier

I tillegg vedtok bystyret følgende punkter fra et tilleggsforslag:

  • Bystyret ber om at erfaringene og tilbakemeldingene fra områdesatsning i indre Laksevåg og Ytre Arna blir tatt med i videre arbeid, og at byrådet sørger for at alle etatene i kommunen har kjennskap til områdesatsing. 
  • Bystyret ber byrådet jobbe for å sikre åpne møteplasser for ungdom i skoleferie.  
  • Bystyret er glad for at barnetråkkregistreringen for områdesatsingen i stor grad er nådd, men understreker at det må kontinuerlig jobbes med trygge gang- og sykkelveier og sikres at snarveier ryddes for søppel og at planter og busker beskjæres og at disse sikres med belysning.  
  • Bystyret understreker at trafikkfarlige forhold for myke trafikanter i satsingsområdene har vært vedvarende over tid, og ber byrådet om å snarest vurdere nødvendige tiltak for å rette opp og bedre trafikkforholdene i disse områdene.  
  • Bystyret viser til flertallsmerknad (sak 7/21) om at det skal fremlegges en egen sak om hvordan etablere FYSAK-tilbud i hver bydel. Bystyret ber om at byrådet legger frem saken i løpet av første kvartal av 2022.  
  • Bergen kommune må ha en bevisst politikk og unngå hyblifisering i reguleringsplaner. Det må stilles krav til utbyggere om at det skal bygges boliger til familier.

Bystyret vedtok også flere merknader. For endelig detaljering av vedtaket, se protokoll noen dager etter møtet. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. januar