Gå tilbake til:
Du er her:

Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet.

Bystyret vedtok innstillingen og instillingens merknad. 

I tillegg vedtok bystyret tre nye merknader: 

" Bystyret mener endringene i lovforslaget bør inneholde en bestemmelse som definerer relevant utdannelse. "

"Bystyret understreker viktigheten av arbeidsstedet som kompetansearena. Mye av opplæring og kompetanseutvikling skjer gjennom praksisen blant kollegaer på arbeidsstedet. Graden av kvaliteten på kompetansen kan ha positive eller negative ringvirkninger på eget arbeid, og bidra til avlæring og videreformidling av ukultur. Å se opp til høy kvalitet på kompetansen, og verdsette praksis som kunnskapsarena samt tid for refleksjon, kan bedre kompetansen og veiledningen videre. Det stiller strenge krav til ledelsen, men er nødvendig for et kompetanseløft."

"I høringsnotatet fra Barne- og familiedepartementet står det at: 'I en undersøkelse foretatt av NIFU vises det til at (...) 66 prosent (av ansatte) sier de i liten eller noen grad har kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn.' Sametinget kommer med innspill som fremhever også dette aspektet. Bystyret understreker at det er behov for et sterkere fokus på kompetanseoppbygging på sosial- og kulturell mangfold i barnevernet."

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020