Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått status for helse- og barneverntjenester

Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til saken.

Statusrapporten gir oversikt over kunnskap om status, utfordringer og behov knyttet til oppvekst og foreldreskap, og utviklingstrekk for tilbudet i helsestasjon og skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen og
Ung Arena. 

Den gjør også rede for barneverntjenestens arbeid med meldinger, undersøkelser og tiltak.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok også følgende merknader: 

  • Merknad 1: Bystyret merker seg at statusrapporten ved kap. 2.4. Kunnskap om barn, unge og foreldres behov ikke betoner hvordan dårlig økonomi kan føre til stress, psykiske problemer for både barn og foreldre og begrenser muligheten til å gi en tilfredsstillende omsorg. 
  • Merknad 2: I "Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016-2026 Bergens barn – byens fremtid" har bystyret vedtatt pkt 8. "LHBT-perspektivet skal systematisk ivaretas i kommunens arbeid for å hindre seksuelle krenkelser og seksualisert vold. Denne målsetningen skal også gjenspeiles i helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud for å styrke psykisk og seksuell helse hos barn og unge." Bystyret savner en omtale av dette. 
  • Merknad 3: Bystyret er særs bekymra for høg "turn over" i bornevernstenesta når heile 17 prosent av dei tilsette i faste fagstillingar slutta i 2019, og etterlyser en beskrivelse av årsak. 
  • Merknad 4: I kap 2.1 Lokal kunnskap – folkehelseoversikt kan man lese at "Andel barn 0-17 år i lavinntektsfamilier har økt fra 5,5 % i 2016 til 5,8 % i 2019." I følge barnefattigdom.no https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1201/omfang#barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt-(2017) lå tallet på barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt mellom 8,2 og 10 prosent i 2017 avhengig av målevariabel. Bystyret savner en kildehenvisning på tallene nevnt i rapporten.
  • Merknad 5: Statusrapporter til bystyret forfattes etter prinsippene til Klar språk-strategien.
  • Merknad 6: De fremtidige statusrapportene omfatter en kort og konkret status for de nummererte tiltakene som listes opp i planen Bergens barn -byens fremtid. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. september