Gå tilbake til:
Du er her:

Har gitt uttale til ny rusreform

Bystyret har gitt uttale til NOU: 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp

Saken er av prinsipiell karakter og gjelder forbedring av gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.  Bystyret gir uttale på vegne av Bergen kommune.

Bystyret vedtok innstillingen , men ikke merknadene fra utvalget.  

Bystyret vedtok også følgende merknad:

Rusutvalget mener at besittelse av illegale rusmidler til eget bruk bør overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Dette er en erkjennelse av at rus problematikk i all hovedsak er en helseutfordring. Det bør konkretiseres hvordan vi kan bedre helsetjenesten på dette området.

Les dokumentene

Les sakene fra bystyret 11. mars