Gå tilbake til:
Du er her:
olsvikparken
OLSVIKPARKEN: Tiltak i områdesating kan være opprusting av fellesarealer, grøntarealer, trygg skolevei eller bidra til å styrke kulturelle og sosiale aktiviteter og utvikle naboskap. Bildet er fra Olsvikparken, her byrådet har vedtatt at satsingen videreføres.
Bilde: Kristin Hauge

Her blir det områdesatsing i Bergen 2020-2024

Bystyret har vedtatt plan for områdesatsing 2020-2024. Satsingen fortsetter i Loddefjord, Olsvik og Solheim nord, og et forprosjekt starter på Slettebakken.

Bergen kommune har siden 2012 hatt områdesatsing i Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna. Fra 2019 er levekårssonene Olsvik og Loddefjord kommet med som nye satsingsområder.

Områdesatsing er organisert som et offentlig finansiert utviklingsprogram hvor målet er å gjennomføre en helhetlig innsats i levekårsutsatte områder i en avgrenset periode. Arbeidet skal bidra til å utjevne sosial ulikhet mellom ulike levekårssoner i Bergen. Programarbeidet er et samarbeid mellom stat, kommune og lokalbefolkning.

Dette inneholder planen

  • En presentasjon av områdesatsingens arbeidsmetodikk, og organisering.
  • Oppsummering av pågående arbeid og videre planer for Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna
  • Kort om Loddefjord og Olsvik og samarbeidet med Kommunal- og moderniserings-departementet.
  • Nye satsingsområder vil bli vurdert, og en anbefaler oppstart av områdesatsing i levekårssonene Solheim sør og Slettebakken.

Starter forprosjekt på Slettebakken

Bystyret har vedtatt at områdesatsningen videreføres i Loddefjord, Olsvik og Solheim nord. Solheim sør innlemmes i Solheim nord. De har også vedtatt at det gjennomføres forprosjekt på Slettebakken.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalg for helse og sosials innstilling punkt 1, 2 og 4 og et nytt punkt 3:

Områdesatsingen fases ut innen utgangen av 2022 i indre Laksevåg og Ytre Arna. Det gjenstår fortsatt utfordringer knyttet til lokalbefolkningens levekår. Derfor er det viktig at andre tjenester må forsterkes i disse områdene. En utredning av hvordan avslutningen skal gjennomføres fremmes til bystyret i løpet av 2021.

Bystyret vedtok også en rekke merknader og tilleggsforslag, blant annet om at alle byrom som blir etablert og oppgradert skal utformes slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne og at byrådet snarest vurdere nødvendige tiltak for å rette opp og bedre trafikkforholdene i disse områdene.

For endelig vedtak og detaljer, se protokoll som kommer noen dager etter møtet.