Gå tilbake til:
Du er her:

Ny veteranplan på plass

Bystyret har nå vedtattveteranplan for Bergen kommune “I tjeneste for Norge - bosatt i Bergen”.

Veteranplanen er en rullering av den første veteranplanen fra 2015, og handler om ansvaret for ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner. 

Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet

Planen skal danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på områdene som omfattes. Tiltak som krever økt finansiering, skal vurderes innarbeidet i kommende handlings- og økonomiplaner.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt fire nye merknader: 

  • Bystyret oppfordrer bergensskolene til å vurdere å benytte lokale veteraner i undervisningen der det kan være relevant, for eksempel i forbindelse med FN-dagen. Dette for å synliggjøre veteranenes bidrag.  
  • Bystyret anerkjenner veteranene og mener at Bergen Kommune bør legge til rette for at veteraner samt deres familier kan få rett hjelp til rett tid, slik at de opplever seg anerkjent, forstått og ivaretatt før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. 
  • Bystyret mener at barn med foresatt(e) i utenlandstjeneste for Forsvaret bør sikres god oppfølging i lys av at tjenesten krever fravær over lengre tid i tidvis betente konfliktområder. Kommunen bør benytte ressurser innen eksempelvis skolehelsetjenesten, sosialrådgivning eller regionale ressurssentre (RVTS) til oppfølging av barn med foresatt(e) i utenrikstjeneste.   
  • Tjenester og tiltak som skal gjennomføres som en konsekvens av veteranplanen vil i planperioden innebære økt årlig tilskudd til Veteranenes Hus Kronstad Hovedgård fra kr. 311 000,- i 2022 til kr. 511 000,- i 2025. Bystyret merker seg at byrådets budsjettforslag for 2023 ikke legger opp til en slik økning, og ber derfor om at styrkingen legges inn i tilleggsinnstilling 1 slik at Bergen kommune oppfyller mål og tiltak i veteranplanen.  

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november