Gå tilbake til:
Du er her:

Vil heve sosialhjelpssatsene

Bystyret ber om en evaluering av kostnader og andre konsekvenser ved økning av sosialhjelpsatsene, blant annet om alternative modeller for kriteriene for tildeling og utmåling av startlån.

I forbindelse med bystyrets behandling av byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023/Budsjett 2020, sak 69/19, ble det besluttet av bystyret å gradvis tilpasse sosialhjelpssatsene i Bergen til nivå som følger SIFOs referansebudsjett. 

Det er vedtatt en økning av sosialhjelpsbudsjettet med 40 millioner fra 2020. Sosialhjelpssatsene ble tilpasset vedtatt budsjettøkning med virkning fra 1. mars 2020. Barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor beregningen. Alle faste kommunale tilleggsytelser fjernes. 

Byrådet la frem ulike alternativer for å øke satsene til SIFO-nivå, mens det forelå ingen innstilling fra utvalget.  

LES OGSÅ: Har vedtatt prioriteringer for sosialtjenesten

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok følgende:

1. Bystyret ber byrådet i løpet av høsten 2021 evaluere kostnader og andre konsekvenser ved den foretatte økningen i sosialhjelpssatsene i 2020 som grunnlag for utredning av en videre heving av sosialhjelpssatsene.

2. Evalueringen skal også inneholde:

a. En vurdering av alternative modeller for kriteriene for tildeling og utmåling av startlån.

b. En vurdering av alternative modeller for innretningen av den kommunale bostøtten, både med og uten videreføring av gjengs leie-prinsippet. Denne vurderingen bør også gi en oversikt over den kommunale bostøttens historie fra innføringen av gjengs leieprinsippet.

c. En vurdering av alternativer til gjeng leie-prinsippet, her under kostnadsdekkende leie og kostnadsrelatert leie* *) Forklaring: Dvs. en modell der man legger til grunn kostnader over tid, ikke knyttet direkte til et enkelt regnskap eller regnskapsår. Kostnadene må kunne være kalkulatoriske (f.eks. renter), sjablonmessige og må også kunne ta med administrative kostnader og overheadkostnader. Kostnadene kan gjelde utleievirksomheten som sådan og ikke være knyttet til den enkelte leilighet. Kommunen må kunne legge til grunn ulike prinsipper for ulike målgrupper, det er ikke gitt at man skal bruke samme prinsipp for tjenestebolig til rådmannen som for boliger til mottakere av sosial stønad.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet av bystyret i møtet 24. juni