Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om smittevernhensyn i ny kontorløsning

Bystyret ber om byrådet vurdere tilpasninger for å sikre smittevern i ny kontorløsning for rådhuset. Bystyret ber om å få ta historiske bygg i rådhuskvartalet i bruk for egne organer.

Bystyret har behandlet et representantforslag om å gjøre nye vurderinger av kontorløsningene i rådhuskvartalet av hensyn til smittevernet.

Bergen Rådhus er for tiden under rehabilitering og ombygging. Kontorene skal utformes i tråd med vedtatt konsept for kontorarbeidsplasser i Bergen kommune. Konseptet innebærer at det nye rådhuset ikke skal ha cellekontorer, men mer åpne og fleksible løsninger i en aktivitetsbasert arbeidsplassløsning.

Bystyret gjorde følgende vedtak:

1. «Bystyret ber byrådet vektlegge nye erfaringer med smittevernsarbeid spesielt utformingen av alle nye prosjekter med kontorarbeidsplasser i Bergen kommune. De funn Statsbygg måtte gjøre i oppfølgingen av regjeringens bestilling knyttet til det nye regjeringskvartalet tas også inn i kommunens arbeid med arbeidsplassutforming og smittevernrutiner på arbeidsplassen.

2. Bystyret ber byrådet vurdere behovet for nødvendige tilpasninger i planlagt arbeidsplassutforming for Rådhuset, særlig i lys av smittevernsarbeidet. Bystyret legger til grunn at alle eventuelle tilpasninger må skje innenfor vedtatt tidsramme og budsjett, samt innenfor det eksisterende handlingsrommet i inngått kontrakt for innvendig oppgradering av Rådhuset.

3. Bystyret ber byrådet vurdere Bergen rådhus som testarena for ulike forsøk med mer fleksibel arbeidshverdag. Erfaringene med hjemmekontor og andre fleksible arbeidsstedsordninger opparbeidet gjennom perioden med covid-19 både i kommunens egen virksomhet og andre bedrifter som Telenor bør legges til grunn for utformingen av slike prosjekter. De ansattes organisasjoner involveres i dette arbeidet, i tråd med lov og avtaleverk.

4. «Bystyret ønsker at Bystyrets organer ikke skal være en del av den rehabiliterte rådhusblokken, men at kontor- og servicefunksjoner for denne enheten etableres i de historiske byggene i Rådhuskvartalet. Rådhusblokken frigjøres dermed til byrådet og tilhørende administrasjon. Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en egen sak om hvordan Magistratbygget, Manufakturhuset, det gamle tinghuset og Hagerupsgården, skal utvikles for å gi gode arbeidsbetingelser for bystyrets politiske funksjoner og publikumskontakt.» 

Les representantforslaget 

Les sakene fra bystyret 22. september