Gå tilbake til:
Du er her:

Har behandlet 2. tertialrapport

Bystyret har tatt 2. tertialrapport fra byrådet til orientering. I tillegg har de vedtatt å gi et juletillegg til alle sosialhjelpsmottakere.

I 2. tertialrapport fremkommer det at Bergen kommune har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

Utgifter knyttet til koronapandemien

De totale utgiftene og inntektstapene knyttet til koronapandemien for kommunen er anslått til 380 millioner kroner så langt i år. Dette kommer i tillegg til lokalt vedtatte tiltakspakker på 400 millioner kroner.

I 1. tertialrapport ble det satt av en usikkerhetsavsetning for året på 150 millioner kroner. Byrådet vil bruke 80,9 millioner av denne avsetningen for å dekke foreløpig ikke kompenserte koronautgifter, samt økt lønnsoppgjør siden oppgjøret ble noe bedre enn regjeringen anslo før sommeren.

Skatteanslaget oppjusteres med 104,9 millioner kroner sammenlignet med 1. tertial. Bergen kommune ligger an til å få et negativt driftsresultat på -0,3 prosent av driftsinntektene.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Juletillegg til sosialhjelpsmottakere

Bystyret vedtok byrådets innstilling, samt et nytt punkt 11:

Det gis en engangsutbetaling/juletillegg i desember 2020 til alle sosialhjelpsmottakere, fordelt på følgende satser: 

    1250,- per voksen 

    750,- per barn 

Innenfor tjenesteområde sosialhjelp settes det av en usikkerhetsavsetning i 2021 budsjettet på 8 millioner som skal brukes dersom antallet sosialhjelpsmottakere blir høyere enn det som er anslått i byrådets budsjettforslag for 2021. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 17. november