Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt bybudsjett for 2020

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2020 samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene.

Bystyret vedtok byrådets forslag til budsjett, innstilling 1 og innstilling 2, samt endringer som fremgår av budsjettavtalen mellom Ap, MDG, V, KrF, Sp og Sv. Bystyret vedtok også en oppjustering av Kontrollutvalgets budsjett og flere merknader.

Brutto driftsbudsjett for 2020 er 22,5 milliarder kroner. I perioden 2020-2023 er det lagt opp til investeringer for 11,5 milliarder kroner.

 

Innstilling 1 og innstilling 2

På budsjettsiden finner du en forenklet budsjettguide som tar opp i seg byrådets innstilling 1 og innstilling 2. Se bybudsjettet på 1-2-3 her.

For flere detaljer og nøkkeltall, se oppdatert kortversjon av byrådets budsjett i det digitale budsjettdokumentet.

 

Endringer med budsjettavtalen

Av endringer som følger av budsjettavtalen mellom byrådspartiene, Sv og Sp, er:

  • Gradvis øke sosialhjelpssatsene til nivå som følger SIFOs referansebudsjett, med første virkning fra 01.03.2020. Tilpassingen skal gjøres innenfor de vedtatte budsjettrammene. Barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor beregningen.
  • Styrke arbeidet med Grønn Strategi med et engangsbeløp på 13 millioner i 2020.
  • Styrke barnevern, og styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
  • Styrket bemanning i hjemmetjenestene, samt opprettholde varmmatproduksjon ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem.
  • Styrke tjenester til utviklingshemmede med økt bemanning ved bofellesskap.
  • Et engangsbeløp til Statsraad Lemkuhls jordomseiling.
  • Sikre barns rett til SFO ved å fjerne vedtekt om at plassen kan sies ved vesentlig misligforhold av betalingsforpliktelser. Kommunen skal i stedet ta større ansvar for å vurdere ulike årsaker bak misligholdet.
  • Midler til prosjekt skolefrokost på utvalgte ungdomsskoler i levekårsområdene.
  • Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med bydelsutvalg, og om at bydelsutvalgene opprettes så snart som mulig. Utvalgene skal ha oppgaver og mandat som gir reell styring over oppgaver i bydelene.
  • I investeringer er det økt budsjett til opprusting av utearealer skoler, midler til hundeluftegård i Løvstien og 50 millioner mer til strategiske tomtekjøp.

For å få til endringer på drift, legges det blant annet opp til en reduksjon i netto driftsresultat på nesten 50 millioner kroner, et mindrebehov for økonomisk sosialhjelp basert på nye prognoser og bruk av avsetning fra uforutsette utgifter.

For oversikt over alle vedtatte endringer, se budsjettavtalen her.

 

Merknader

Merknader som ble vedtatt, er nummer 11, 33, 36, 38, 39, 64, 66, 73 og 160 i hefte med enkeltstående forslag og merknader.

I tillegg vedtok bystyret disse tre merknadene:

"Bystyret ber byrådet gå i dialog med det nye kommunale ungdomsrådet for å diskutere og ivareta ungdomsperspektivet i fremtidig utforming av byrom."

"Bystyret ber byrådet evaluere Scenedrøm (kulturlivets mangfoldsprosjekt for aktører med og uten utviklingshemming), og komme tilbake med en plan for en eventuell videreføring av prosjektet."

"Bystyret ber byrådet om at Senter for Migrasjonshelse skal sikres en overgangsfinansiering som tar vare på de ansatte og SEMI som kompetansesenter, som både ivaretar en sårbar pasient gruppe, og som sikrer statlig finansiering. SEMI har etablert et godt system for kartlegging  av pasienter, og for søknad om tilskuddsmidler som må videreføres. Bystyret ber om å bli orientert om dette i 1.tertial."

For endelig detaljering av bystyrevedtaket, se protokoll noen dager etter møtet. Kortversjonen av det digitale budsjettdokumentet vil bli oppdatert med alle endringen kommende uker.

Les dokumentene i saken.

Budsjettsiden finner du på bergen.kommune.no/budsjett.

Har vedtatt bybudsjett for 2020 bilde
Bybudsjett og økonomisk handlingsplan.
 

 

Flere artikler