Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kommunens årsregnskap for 2019

Bystyret har vedtatt kommunens årsregnskap og årsmelding for 2019.

Årsmeldingen inneholder årsregnskap og lånefondsregnskap for 2019 slik det er avlagt februar 2020 samt byrådets årsberetning og kommentarer til regnskapet. Bystyret har nå godkjent årsregnskaper og årsmelding for 2019.

Se årsmelingen digitalt

Meldingen beskriver blant annet at driftsregnskapet for Bergen kommune i 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 394.404.582 kroner og at investeringsregnskapet for Bergen kommune i 2019 viser en underdekning i på 15.743.968 kroner. 

SE ÅRSMELDINGEN DIGITALT: Her kan du klikke deg gjennom tekst, bilder og tall for kommunen i 2019

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok følgende: 

  • Bystyret vedtar kommunens årsmelding som den foreligger, med unntak av byrådets innledning som styrkes i sin helhet. 

Utvalgets innstilling ble vedtatt samt innstillingens merknad er 1, 2 og 4. 

Bystyret vedtok også følgende merknader:

  • Merknad 1: Forbruk av veisalt skal ned, og bystyret ber byrådet inkludere saltforbruk i kommende årsmeldinger.
  • Merknad 2: Bystyret merker seg at det i 2019 ble fornyet totalt 5,4 km vannledning og 5,3 km avløpsledninger, mens målet i vedtatt budsjett er 6,5 km av vannledningene og 8,6 km avløpsledninger årlig. Bystyret understreker viktigheten av at arbeidet intensiveres, slik vedtaket i forliket om tiltakspakker i april 2020 også forsterker.
  • Merknad 3Den beste velferden skapes av kompetente, og trygge ansatte. Kommunen skal ha en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar den enkelte arbeidstaker blant annet gjennom det å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling. Det kan gjøres gjennom trepartssamarbeid og samarbeid på politisk nivå. Bystyret ber byrådet omtale i hvilken grad ansatte blir oppmuntret til å bruke sin ytringsfrihet i kommende årsmeldinger. 
  • Merknad 4: Under omtalen av Tjenester til utviklingshemmede for 2019 står det at "Per 1.1.2020 er det registrert 103 personer som er godkjent for tildeling av kommunal bolig, og som venter på bolig". Bystyret savner en presisering av hvor lenge de har ventet, og ber byrådet presisere det i kommende årsmeldinger.
  • Merknad 5:  Under omtalen av Boliger til vanskeligstilte står det at "Etterspørselen etter kommunale utleieboliger fortsetter å synke. 160 husstander venter på kommunal bolig". Bystyret savner en presisering av hvor lenge de har ventet, og ber byrådet presisere det i kommende årsmeldinger.

Se ellers protokoll som er klar noen dager etter møtet for endelige vedtak.

Se dokumentene

Saken ble vedtatt i bystyrets møte 24. juni 2020