Gå tilbake til:
Du er her:

Justerer budsjett etter merutgifter under korona

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport for kommunens budsjett 2020, og vedtatt justeringer for å dekke inn merutgifter som følge av koronasituasjonen.

Økonomirapport for 1. tertial inneholder prognoser for kommunens økonomi målt opp mot budsjettet for 2020. Den inneholder også omfattende forslag til justeringer av budsjettet.

Tjenestene til Bergen kommune har hatt merutgifter eller mindreinntekter som følge av korona på 247 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til krisepakkene som allerede er bevilget av bystyret, som samlet utgjør 401 millioner kroner. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret har vedtatt budsjettjusteringer for å dekke inn merutgiftene, samt sette av en buffer på årets budsjett mot eventuelle merutgifter eller reduserte inntekter som følge av koronasituasjonen.

Ensomhet blant eldre

Bystyret ber samtidig om en rapport som skal omhandle ensomhet blant eldre og eldres psykiske helse. Denne tematikken er blitt forsterket i lys av koronakrisen hvor mange eldre er blitt mer isolert. Rapporten legges frem for bystyret i løpet av 2021.

Bystyrets budsjettdebatt kan du se på web-TV.

KODE og bemanning ved bofellesskap

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

  1. "Bystyret merker seg at budsjettvedtaket om å øke bemanningen ved bofellesskap ikke er iverksatt. Fra budsjettjusteringen "Tilpasning til aktivitetsnivå for tjenester til utviklingshemmede" på 31 millioner avsettes derfor 10 millioner til å gjennomføre dette i form av en styrkning, ved å øke antall heltidsansatte i tjenesten. 
  2. Bystyret er kjent med at KODE over lengre tid har vært statlig underfinansiert, og vi ber derfor byrådet holde tett dialog med KODE fremover for å sammen se hvordan man kan bidra til å sikre en stabil og trygg drift både på kort og lang sikt. Bystyret bevilger et ekstratilskudd på 7 millioner kroner. Bevilgningen tas fra disposisjonsfondet. "

 I tillegg vedtok bystyret to nye merknader: 

"Bystyret er positiv til etablering av Bergen regionale pilgrimssenter og ber byrådet bevilge kr 300.000 til oppstart og utredning i forbindelse med 2. tertialrapport. Bystyret forutsetter at løfter om statlig medfinansiering følges opp og at Vestland fylkeskommune bidrar med en bevilgning til prosjektet på samme størrelsesnivå som kommunens eventuelle bidrag."

"Bergen kommune er dypt bekymret for tapet av skatteinntekter. Regjeringens kompensasjon på 190 millioner kroner er ikke i nærheten av å dekke det faktiske inntektstapet til kommunen, som anslås å være nærmere dobbelt så høyt ifølge SSB og KS. Bystyret vil derfor oppfordre Stortinget innstendig om å styrke kommuneøkonomien." 

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyrets møte 24. juni 2020