Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker tettere dialog med rådene for medvirkning

Bystyret har behandlet årsmelding 2021 for Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Bystyret oppfordrer bystyreutvalgene til å ha tettere dialog med alle tre rådene for å styrke deres mulighet til å komme med innspill om saker. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling i alle sakene, samt merknadene omtalt under. 

Bedre tilrettelegging for hørselshemmede

I behandling av årsmelding for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, vedtok bystyret to nye merknader. Den en merknaden er følgende:

“Bystyret mener det er viktig å hensynta de nærmere 20 prosent av befolkningen som har en hørselshemming. Tilrettelegging for hørselshemmede og døve er viktig for å unngå at det oppstår utenforskap ved at enkeltgrupper opplever å bli ekskludert fra offentlige rom og sosiale liv. Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med universell utforming av offentlige bygg og kulturbygg, blant annet ved å sikre hørselsteknisk utstyr.” 

Innspill og medvirkning

I tillegg vedtok bystyret samme merknad til alle tre årsmeldingene, som vektlegger dialog: Bystyret oppfordrer bystyreutvalgene til å holde en tettere dialog med Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Dette med siktemål på styrke rådenes mulighet til å komme med sine innspill til saker til behandling på et tidligere tidspunkt. 

Les alle dokumentene og årsmeldingene: 
- Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Eldrerådet
- Ungdomsrådet

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april