Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke nekte anløp av reaktordrevne ubåter til Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om atomvåpenfri sone i Bergen.

Interpellanten viser til at Haakonsvern jevnlig får besøk av alliertes atomubåter, og viser til tidligere politiske vedtak om at Bergen slutter seg til  ICANs "cities appeal" i 2019. Interpellanten spør hva byråden vil gjøre for at Bergen skal bli en atomvåpenfri sone i praksis?

Bystyret vedtok ikke interpellantens forslag til vedtak, men følgende: 

"1. Haakonsvern orlogsstasjon er en viktig institusjon for Bergen, og bystyret mener det er avgjørende at Bergen og Norge tilrettelegger for et best mulig samarbeid med våre allierte. Basen har en unik beliggenhet, og bystyret vil derfor også påpeke viktigheten av god dialog mellom Forsvaret, Bergen kommune og beboere i området.

2. Bystyret vil også peke på risikoen knyttet til at Haakonsvern orlogsstasjon flere ganger i året er vertskap for utenlandske reaktordrevne fartøy. Bystyret viser til ROS-analyser i KPA2018, og ber byrådet sikre at det til enhver tid eksisterer systemer for rask deteksjon av  eventuelle utslipp på og nær orlogsstasjonen, og at det på kort tid kan innføres relevante beredskapstiltak."

Les interpellasjonen

Les sakene fra bystyret 23. februar