Gå tilbake til:
Du er her:

Om utvalg for finans, kultur og næring

Utvalget behandler saker knyttet til budsjett- og økonomistyring samt skatter og avgifter. Utvalget har også ansvar for eierskapsstyring, eiendomsforvaltning og kommunal næringspolitikk. Videre hører kulturpolitikk til utvalgets ansvarsområder.

Utvalgets fagfelt:

 • budsjett- og økonomistyring
 • skatter, avgifter, gebyr egenbetalinger og andre inntekter
 • politisk eierskapsstyring med del- eller heleide kommunale aksjeselskap
 • politisk styring og politisk tilsyn og kontroll med kommunale foretak
 • innkjøpspolitikk
 • sentrale servicefunksjoner
 • informasjon og IKT
 • arbeidsgiverpolitikk
 • organisasjonsutvikling, omstilling og konkurranseutsetting av kommunal tjenesteproduksjon
 • eiendomsforvaltning
 • regionalt og internasjonalt samarbeid
 • kulturpolitikk
 • næringspolitikk
 • landbrukspolitikk
 • beredskap
 • likestilling

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:

 • Gjennomføringsvedtak for investeringsprosjekter mellom 20 og 50 mill. kr.
 • Salg av eiendom dersom salgspris avviker mer enn pluss /minus 15 % fra takstverdien for eiendom.

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen utvalgets ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, årsmeldinger, andre rapporteringssaker og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet.


Følgende etater og virksomheter hører inn under utvalgets ansvarsområder:

 • Kommuneadvokaten
 • Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Seksjon for informasjon
 • Etat for bygg og eiendom
 • Etat for utbygging
 • Kemneren
 • Bergen overformynderi
 • Bergen forliksråd
 • Bergen Byarkiv
 • Lønns- og regnskapssenter
 • IT-seksjonen
 • Bergen kommunale pensjonskasse
 • Bergen og Omland Havnevesen
 • Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS
 • Bergen Tomteselskap AS
 • Bergensområdets Interkommunale
 • Renovasjonsselskap AS
 • Bergen Kino AS
 • Bergen Sentrum AS
 • Bergen Parkering AS
 • Arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser
 • Bergen Vann KF
 • Bergen Offentlige Bibliotek
 • Fire lokale kulturkontorer som hver dekker to bydeler
 • Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS)
 • Bergen byarkiv
 • Bergen kulturskole
 • Etat for landbruk

Møter og aktiviteter
Utvalgets har møte én gang i måneden. Se utvalgets møteplan.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle utvalgets møter er åpne for publikum. Det er mulig å holde et muntlig innlegg til en sak på sakskartet i begynnelsen av møtet. Dette må i så fall medles til Bystyrets kontor innen kl 12.00 dagen før møtedagen.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. Et utvalg kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i utvalget for å redegjøre for saker, dersom utvalgsleder eller en tredjedel av utvalgsmedlemmene krever det.