Gå tilbake til:
Du er her:

Om utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalget har ansvar for kommunens skole- og barnehagepolitikk.

Utvalgets fagfelt

 • Kommunens politikk knyttet til utviklingen innenfor utdannings- og barnehagefeltet
 • Idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter
 • Andre politiske saker som gjelder barn og unges oppvekstvilkår

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen utvalgets ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet. I tillegg får utvalget jevnlige rapporter fra byrådet innen enkelte saksfelt som utvalget har ansvar for.

Følgende avdelinger, etater og virksomheter ligger inn under utvalgets ansvarsområde:

 • Kommunale barnehager og skoler
 • Fagavdeling barnehage og skole
 • Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole)
 • Bergen voksenopplæring
 • Hålandsdalen leirskole
 • Syns- og audiopedagogisk tjeneste
 • PPT
 • Kommunale idrettsanlegg

Møter og aktiviteter
Utvalget har møte én gang i måneden. Se utvalgets møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle utvalgets møter er åpne for publikum. Det er mulig å holde et muntlig innlegg til en sak på sakskartet i begynnelsen av møtet. Dette må i så fall meldes til Bystyrets kontor innen kl 12.00 dagen før møtedagen.

I tillegg arrangerer utvalget seminarer og konferanser om ulike tema.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. Et utvalg kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i utvalget for å redegjøre for saker, dersom utvalgsleder eller en tredjedel av utvalgsmedlemmene krever det.